ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2566

รายงานปี 2566

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ประชุมซูมโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในต่างประเทศ (๑) เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการทำงานและพัฒนาแนวทางการส่งเสริม อพม ในต่างประเทศ ให้ตอบสนองสถานการณ์และความต้องการของคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาสู่คู่มือการทำงาน และ (๒) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในต่างประเทศเป็น อพม. ในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศตามบทบาทภารกิจของ กระทรวง พม (กรณีศึกษา – ประเทศมาเลเซีย และประเทศเยอรมนี) นำเสนอโดย ทีมงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เครือข่ายฯ / จรรยา แซ่เจียง จงเจริญ ศรแก้ว พัทธ์ธีรา เจนเซน)

วันที่ ๙ มิถุนายน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๐๒๓ ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ เตนารีเฟ หมู่เกาะคานารี สาธารณรัฐสเปน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน การสัมมนาประจำปี ๒๐๒๓ ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ในหัวข้อ “งานต่างถิ่น สินต่างแดน (Migration of Career and Hope” ณ เตนารีเฟ หมู่เกาะคานารี สาธารณรัฐสเปน


ผลงานประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เพจเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Page)

 1. ผู้ติดตามเพจ (Likes) 7523 คน เพจที่ติดตามซึ่งกันและกัน 52 เพจ (Mutual) เพจที่ติดตามฝ่ายเดียว 67 เพจ (Following)
 2. กลุ่ม “เราคือจิตอาสา We are Jit-Arsa” มีสมาชิก 1233 คน
 3. กลุ่ม “การงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป” มีสมาชิก 438 คน
 4. กลุ่ม “อย่าลืมชาวนาเขตถ้ำหลวง” มีสมาชิก 132 คน

เว็บไซต์ (Website)

 • สมาชิกเว็บไซต์ จำนวน 255 Subscribers และ 28 หน่วยงาน
 • บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งหมด 168 บทความ เฉพาะในปี 2565 มี 12 บทความ
 • บทความที่ได้รับการเปิดอ่านในระดับ ดี (Good) มี 27 บทความ
 • บทความที่ไม่มีคนสนใจ (Need improvements) 13 บทความ
 • บทความที่ได้รับความสนใจปานกลาง (OK) 31 บทความ
 • จัดทำโครงการ “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” โดยการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โครงการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และมีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เครือข่ายฯได้จัดส่งรายงานสรุปโครงการและรายงานการเงินให้ทางกองทุนฯเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สื่ออื่นๆ

 • ช่องยูทู้บ TWNE เพื่อรองรับผลงานของเครือข่ายฯและสมาชิก มีคลิปทั้งหมด 28 คลิป และมีผู้สมัครรับข่าวสาร (subscribers) จำนวน 462 คน
 • ทวิตเตอร์ @TWNE17 เป็นช่องทางเพื่อแชร์ข่าวสารจากเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และเพื่อติดตามข่าวสารทั่วยุโรปที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาไทย
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาอังกฤษ
 • จดหมายข่าวเว็บไซต์รายเดือน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม
Message us