เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้ง พ.ศ. 2545

สมาคมธารา ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อการช่วยเหลือตนเองของหญิงไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมคณะทำงานชาวไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2543 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่ทำงานช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในยุโรป เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณฺ์ ประสานการทำงาน แก้ไขปัญหาแก่หญิงไทย เป็นกำลังใจแก่กัน ตลอดถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการย้ายถิ่นของหญิงไทยสู่ยุโรป

มีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

การประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกร่วม (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547 เครือข่ายฯ ถือความเป็นกลางทั้งทางศาสนาและทางการเมือง

เครือข่ายฯ พร้อมด้วยภาคี ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สถานที่จดทะเบียนสมาคม
Avenue de Ségur, 75015 Paris, France

สำนักงานใหญ่
Thai Verein TWNE Rheinau Schulhaus, Zimmer 02, Sardonastrasse 4, 7000 Chur, Switzerland

สำนักงานประธาน
2 Rue Eric Duffrechou, Mingot 65140, France

จุดประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานช่วยเหลือชาวไทยในยุโรป
 • เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์และสิทธิของเด็ก สตรี และคนไทยในยุโรป
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แนวทางการทำงานและจัดระบบฐานข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก
 • ร่วมกันผลักดันให้มีข้อตกลงและมาตรการในการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของหญิง เด็ก และคนไทยในยุโรปทั้งด้านนโยบายและการปฎิบัติ
 • เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางการเมือง และสื่อทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง โดยเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ
 • เสริมสร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หญิงไทย และชาวไทยในยุโรป เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

เครือข่ายฯเป็นองค์กรที่มีเอกภาพและอิสระในการดำเนินงาน โดยเน้นการทำงานแบบองค์กรร่วม เครือข่ายฯมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง เด็กและคนไทยในต่างแดนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผนงานของเครือข่ายฯ

 • ประชุมและสัมมนาใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงาน และแลกเปลี่ยน
 • ประสบการณ์ วิจัยปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 • ศึกษาดูงาน ปัญหาของประเทศสมาชิก และประเทศใกล้เคียง
 • จัดพิมพ์จดหมายข่าว สารสตรี
 • จัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ เฟสบุค และผ่านสื่อต่าง ๆ
 • ขยายสมาชิกเครือข่ายในประเทศสมาชิก
 • ขยายภาคีร่วม
 • จดทะเบียนเครือข่าย จัดตั้งสำนักงานกลาง
 • มีนโยบายหาทุนจากองค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทย กิจกรรมของเครือข่าย และค่าสมาชิก
 • องค์กรภาคีรับหน้าที่หาทางคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไทยในต่างแดนที่ประสบปัญหาสังคมทุกประเภท
 • ประสานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย
 • ประสานงานกับทางการไทยและทางการท้องถิ่น
ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทย สวิตเซอร์แลนด์
นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)
สมาคมไทยสวิตฯภาคกลาง
Thaiverein Zentralschweiz
มณฑิตา โมเซอร์: montita.moser@gmail.com
สวิสเซอร์แลนด์​-​ชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์
THAI VEREIN ASSOCIATION ASSCIAZIONE ASSOCIAZIUN
นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)
สมาคมช้างเผือก
Verein Weisser Elefant
Kanyaphat Hongskul: anchalee.aumplik@hotmail.com
Tel: +41 78 823 94 14
www.changpuakassociation.ch
สมาคมแสงตะวัน สวิตเซอร์แลนด์
คุณสายชล พิมพ์กระจ่าง:
saichon.ph@gmx.ch​
เนเธอร์แลนด์​-​สมาคมสยาม
Stichting Sajaam
สหะ สารพันธ์:​ info@stichtingsajaam.nl
​www.stichtingsajaam.nl
เยอรมนี​-​กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย
อำพัน ชมิด: amphan.schmid@yahoo.com
ฟินแลนด์​-​องค์กรสะพาน
Den Thailandske kvinner
Chiraporn Phuakluang: mitr@pro-tukipiste.fi
+(35) 840 726 5560
นอรเวย์​-​สมาคมสตรีไทย-นอรเวย์​
Wipaporn Snukchai: awiraporn@gmail.com
www.thaiwomenassociation.no
สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์​
THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING
Chanokamol Potisri Hjorth:
chamol88@yahoo.com
+(47) 46 25 84 39
www.tnsk.no
ออสเตรีย-สมาคม
Interkulturelle-Sozialarbeit
ชุติมณฑน์: hchutimon@yahoo.com
Pion Association, Norway
Nampueng S. Müller:
simmakhun@gmail.com
pion@pion-norge.no
สมาคมมิตรภาพไทย นาโปลี
อนุรักษ์ วีระเดชะ: anurak.viradecha@hotmail.com
อิตาลี​-​ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ อิตาลี​ เวนิส
Associazione Culturale Thailandese
nel Triveneto-Italia
อาภรณ์ ชื่นเมือง: ​thaivenice@gmail.com
สมาคมไทย-โพรวองซ์
Association Thaï Provence
น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ :
thaiprovence@yahoo.com
www.thai-provence.org
ไทย​-​ชมรมคนรู้ทันอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง รพ.จุฬาฯ
เจริญ ซาพวง: charoen2503@hotmail.com
มูลนิธิหมู่บ้านไทย (ในบูดาเปสต์)​
Thai Town Foundation​, Hungary
​Thai Város Alapítvány
facebook: thaitownbudapest
สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์
Nätverket för thailändska kvinnor i Finland rf (TWIN)
Thai Women Association Network in Finland (TWIN)
ดร อุไร อนันตสิน (หน่อย)
+358 4 0503 4515 (Finland)
+669 0 3545 4515 (Thailand)
urai.pathumwan@gmail.com
roongrattana09@gmail.com
ไอซ์แลนด์​-​กศน.วัดไทยในไอซ์แลนด์
เพชรชฎา คงชมชื่น: ​phetchada@gmail.com
Chiida Spa Europe AG (สวิตเซอร์แลนด์)
Chutima Hälg: info@chiidaspa.com
facebook.com/ChiidaSpaZurich
http://chiidaspa.ch/en/zurich
Oasis Belgium
Saranja Vanoverschelde:
saranja.vanoverschelde@oasisbe.org
Bergstraat 54-56 1000 Brussels Belgium https://oasisbe.com/