แผนงานเครือข่าย

 

รายละเอียดแผนงานปี 2020 และ 2021


ประชุมสามัญประจำปี
• ประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 20202 (พฤษภาคม ใน ฝรั่งเศส – ยกเลิก)
• จัดประชุมใหญ่สามัญทดแทน (พฤษภาคม ออนไลน์)
• เตรียมประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2021 (เมืองมาร์แซย์)

งานโครงการ
• โครงการสัมมนาเรื่องการยกระดับภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยและสปาไทยในยุโรป พื้นที่นำร่องอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กันยายน ใน สหราชอาณาจักร)
• ติดตามผลการปรับใช้สิ่งที่ได้จากการสัมมนาลอนดอนในประเทศสมาชิก (mini impact study)
• จัดทำโครงการใหม่เพื่อเสนอกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กพม. (ตุลาคม-พฤศจิกายน)

สัมมนา เวิร์คชอป และอบรม
• การใช้ไลน์แบบจิตอาสา
• อบรมพนักงานนวดไทยเรื่อง Inner self
• อบรมการใช้ Zoom Meeting
• อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ โดย พม (กรกฎาคม ประเทศไทย)
• กิจกรรม “New in Town” สำหรับคนไทยที่ย้ายมาใหม่ ใน ลอนดอน (ต่อเนื่อง)
• สนับสนุนกิจกรรมในประเทศสมาชิก 3-5 ประเทศ
• กิจกรรมเยาวชนคืนถิ่นร่วมกับ พม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีในประเทศต่าง ๆ

สื่อ ประชาสัมพันธ์ และฐานข้อมูล
• หนังสือ “สารสตรี” ฉบับอีบุ๊กซ์ และ ฉบับตีพิมพ์ (เนื้อหาเดียวกัน)
• วีดีโอคลิป “เดอะซีรี่ย์: ก้าวที่แตกต่าง”
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาไทย
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาอังกฤษ
• พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายฯภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ผลิตวีดีทัศน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป”
• จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาและลักษณะการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยในยุโรป

สร้างเครือข่ายพันธมิตร
• สนับสนุนการก่อตั้งสมาพันธ์นวดไทยและสปาไทยในภาคพื้นยุโรป
• ร่วมงานด้านวิชาการและการผลิตสื่อกับองค์กรภาคีและเพื่อนเครือข่าย
• รับภาคีใหม่เพิ่มทั้งสมาคมจิตอาสา สมาคมผู้ประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านวิชาการ

เดินทาง-ประสานงาน
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทย ในประเทศที่กรรมการบริหารพำนักอยู่
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทยในประเทศสมาชิกตามวาระและโอกาส
• ประสานงานกับหน่วยราชการไทยในประเทศไทย ตามวาระที่เหมาะสม