ประชุมและสัมมนาประจำปี

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562/2019
เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ณ นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เปิดการประชุม
คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่ายฯกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 / 2018
1.1 คุณเสริมศรี บุญสุตม์ รองประธานคนที่ 2 กล่าวเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดที่นครฮัมบูร์ก เยอรมนี เนื้อหารายงานปรากฏในวารสารสารสตรีฉบับปี 2019 องค์ประชุมรับรองรายงาน
1.2 องค์ประชุมแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสารสตรีชุดใหม่ ประกอบด้วยนางจงเจริญ ศรแก้ว นางธัญญกร เฟย์ทิงแกย์ และนายฐิติพัฒน์ ชัยศักดิ์ธาตรี แทนนางประไพรัตน์ มิกซ์ ซึ่งขอวางมือจากหน้าที่บรรณาธิการ
1.3 องค์ประชุมเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563/2020

วาระที่ 2 รายงานการเงิน
2.1 คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก นำเสนอรายงานการเงินปี 2561
บัญชีธนาคาร ยอดเงินคงเหลือยกมาต้นปี 2,649.57€
รายรับระหว่างปี 360€
รายจ่ายระหว่างปี 52.25€
ยอดเงินคงเหลือสิ้นปี 2,957.32€
บัญชีเงินสด ยอดเงินคงเหลือยกมาต้นปี 1,263.60€
รายรับระหว่างปี 4,637.91€
รายจ่ายระหว่างปี 5,952.40€
ยอดเงินคงเหลือสิ้นปี ติดลบ (-50.84€)

2.2 ในปี 2018 เครือข่ายฯมีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย
2.3 คุณสหะ สารพันธ์ ผู้ตรวจบัญชี ชี้แจงการตรวจบัญชี ตั้งข้อสังเกต และยืนยันว่าบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสดถูกต้อง และให้การรับรองบัญชีเครือข่าย
2.4 องค์ประชุมรับรองรายงานการเงิน

วาระที่ 3 งานประชาสัมพันธ์
3.1 คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
▪ Page: ผู้ติดตาม 4,892 คน เพิ่มขึ้น 24% จำนวนโพสต์หนึ่งปีมากกว่า 150 โพสต์ เปิดกลุ่ม “เราคือจิตอาสา”
▪ Website: ผู้ใช้ 27,660 คน เป็นผู้ใช้ที่ย้อนกลับมา 9.9% อัตราตีกลับ 1.08% การเปิดอ่าน เฉลี่ย 53 วินาที ประเทศใช้งานลำดับต้น ๆ ได้แก่ ไทย สหรัฐ อังกฤษ นอรเวย์ เยอรมนี สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส
▪ แผนงานต่อไป รักษาคุณภาพ เพิ่มฐานผู้ใช้ เพิ่มแอดมิน ในทุกช่องทาง เพิ่มรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา ขยายฐานนักเขียน เพิ่มสื่อ ภาพ คลิป สารคดี อีบุ๊กส์ ฯลฯ ตามงบ แปลคำแนะนำเครือข่ายฯเป็นภาษาของประเทศภาคี สรุปบทเรียน
3.2 คุณนงลักษณ์แจ้งว่าเครือข่ายฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม) เพื่อทำโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณห้าเดือน

วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน
4.1 คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ แจ้งว่าผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในปี 2561 มีรายงานในวารสารสารสตรีฉบับปี 2019 หน้า 12-13

วาระที่ 5 เลือกเจ้าภาพการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563
5.1 มีภาคีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากสามประเทศ คือ สวีเดน ฝรั่งเศส และประเทศไทย
5.2 ฝรั่งเศสได้รับเลือกด้วยคะแนน 29 เสียง (สวีเดน 21 เสียง และ ไทย 1 เสียง)
5.3 การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563 ปีหน้าจะจัดที่นครมาร์เเซย์ (Marseille) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสมาคมไทย-โพรวองซ์ เป็นเจ้าภาพ

วาระที่ 6 คณะกรรมการชุดหมดวาระกล่าวอำลา
6.1 คุณประไพรัตน์ มิกซ์ รองประธาน กล่าวอำลาในนามของคณะกรรมการบริหารหมดวาระด้วยบทกลอน

จำใจ ต้องจากลา ถึงเวลา ต้องจากไป
ฝากไว้ ให้เพื่อน ๆ ไม่ลืมเลือน ถอยไปไหน
จากไป ไม่จากไกล ยังห่วงใย ให้ชาวเรา
นงลักษณ์ ต้องเลี้ยงหลาน ไม่รำคาญ บอกว่ารวย
เสริมศรี ไม่รีรอ บอกว่าพอ แล้วทำงาน
โสพิศ บ่นหงุดหงิด ขอหยุดนิด เดี๋ยวมาใหม่
ประไพรัตน์ บอกตัดใจ ต้องปล่อยให้ น้องน้องทำ
ไปแล้ว ไม่ไปลับ จะกลับมา ให้เห็นหน้า
ไปแล้ว ไม่บอกลา เพราะบอกว่า Auf Wiedersehen

วาระที่ 7 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
7.1 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วย
▪ คุณศรีสมร เมเยอร์ ประธานอนุกรรมการ
▪ คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ และคุณประไพรัตน์ มิกซ์ อนุกรรมการ
▪ คุณชุติมา แฮล์ก (สวิตฯ) และ คุณอรทัย บุคคาฟุสคา (อิตาลี) เป็นผู้ช่วยนับคะแนน


7.2 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประกอบด้วย ผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า 29 เสียง และลงคะแนนในที่ประชุม 38 เสียง รวมเป็น 67 เสียง ผู้สมัครต้องได้คะแนนเสียงรวมเกินครึ่งหนึ่ง หรือ 34 คะแนน จึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้ง

7.3 ผู้สมัครออกมาแนะนำตัวและตอบคำถามทีละคน หลังจากแนะนำตัว สมาชิกกาใบลงคะแนนว่า “รับรอง” “ไม่รับรอง” หรือ “ไม่ออกเสียง” และมอบให้ผู้ช่วยนับคะแนนรับไปให้ประธานอนุกรรมการเปิดใบลงคะแนนเสียง

7.4 ผลการลงคะแนนเสียงตามลำดับ
▪ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประธานฯ รับรอง 54 ไม่รับรอง 12 และไม่ออกเสียง 1
▪ นางพินทุสร แอนซ์ตี รองประธานคนที่หนึ่ง รับรอง 60 ไม่รับรอง 1 และไม่ออกเสียง 6
▪ นางจรรยา แซ่เจียง รองประธานคนที่สอง รับรอง 57 ไม่รับรอง 5 และไม่ออกเสียง 5
▪ นางทวีพร บรันดท์ เลขานุการ รับรอง 49 ไม่รับรอง 12 และไม่ออกเสียง 6
▪ นายอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก รับรอง 64 ไม่รับรอง 1 และไม่ออกเสียง 1 ออกเสียงหลังปิดรับใบลงคะแนนเสียง 1

7.5 คุณศรีสมร เมเยอร์ ประกาศผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่า ผู้เสนอตัวรับเลือกทั้งหมดได้รับเลือกตั้งจากองค์ประชุม

7.6 คณะกรรมการบริหารชุดหมดวาระมอบปากกาสลักชื่อเครือข่ายฯเป็นสัญญลักษณ์ของการมอบหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารชุดได้รับการเลือกตั้ง


ปิดการประชุม
คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ กล่าวปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ว่าเป็นการประชุมครั้งที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเครือข่ายฯ

Message us