ผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานและกิจกรรม

พ.ศ. 2565

พฤษภาคม : ประชุมใหญ่สามัญ และ สัมมนาประจำปี 2565/2022 ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย

พฤษภาคม : เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ชุดใหม่

พ.ศ. 2564

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน : ThaiWISE Annual Workshop, Malmö, Sweden (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 10 ตุลาคม : Virtual conference ‘Supporting migrant women victims of domestic abuse in Belgium’ by Oasis Belgium (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 24-26 กันยายน : งานสังสรรค์ “นัดพบครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ” ณ เมืองคาแซร์ต้า สาธารณรัฐอิตาลี

วันที่ 12 กันยายน : Webinar “การบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด” โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เพื่อให้คนไทยในสหพันธ์ฯได้รับแนวคิดและแนวทางการจัดการกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 10 กันยายน : การประชุมออนไลน์เวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) หัวข้อ “สถานการณ์และความท้าทายของคนไทยในต่างประเทศในยุคหลังโควิด-19” โดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วมทางซูม 100 คน วิทยากรและผู้แทน – รองประธานพินทุสร ผู้แทน – ประธาน รวมผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ 4 คน)

วันที่ 5 กันยายน : การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6 โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 41 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 14 คน ผู้แทน – ประธาน รองประธานพินทุสร เลขานุการ)

วันที่ 4 กันยายน : ประชุมออนไลน์ “ถามมา ตอบไป สิทธิคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ โควิด-19 โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 34 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 5 คน ผู้แทน – ประธาน รองประธานจรรยา)

วันที่ 4 กันยายน : จัดบรรยายทางซูม “บ้านเรามีภัย ใจเรามีภูมิคุ้มกัน” โดย คุณหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (ผู้จัด – เครือข่ายฯ ร่วมกับ Association Thai-Provence และ Help Thai) ผู้เข้าร่วม 32 คน

วันที่ 1 กันยายน : เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “นวัติกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน” จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ผู้เข้าร่วมช่วงบ่ายประมาณ 60 คน วิทยากร – ชุติมา แฮล์ก ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 29 สิงหาคม : ประชุมชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)

วันที่ 20, 22 และ 24 สิงหาคม : ออก Podcast บันทึกการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางยูทูบ สามตอน คือ https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงที่หนึ่ง – พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง – เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)

วันที่ 20 สิงหาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 20 สิงหาคม: การประชุมออนไลน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 8 สิงหาคม: โครงการภูมิปัญญาไทย-ใส่ใจสุขภาพ (นวด คอ-บ่า-ไหล่) เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ณ ชิดาอะคาเดมี ซูริก และ ทางซูม โดย สมาคมนวดแผนไทยและสปาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน) (ตัวแทน – ประธาน และ รองประธานจรรยา)

วันที่ 29 กรกฎาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบ Potluck ที่ชิดาสปา ซูริก (ผู้เข้าร่วม – สุมาลี ศรวิชัย สิริโสภา บัปส์ นภาพร วอลเทอร์ จงเจริญ ศรแก้ว เจ้าภาพ ชุติมา แฮล์ก)

วันที่ 9-11 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบกระชับมิตรและร่วมกิจกรรมของสมาคมไทย-โพรวองซ์ ณ นครมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ตัวแทน – ประธาน)

วันที่ 4 กรกฎาคม : งานอุปสมบทภิกษุในศาสนาพุทธ ณ สำนักสงฆ์สมณทีป​ เมือง Trebnje สาธารณรัฐสโลวีเนีย โดย ชมรมคนไทยในสโลวีเนีย (ผู้แทน – รองประธานจรรยา)

วันที่ 6 มิถุนายน : การสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีเครือข่ายฯ (ออนไลน์) “สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ Parcourir, Enrichir & Agrandir” ร่วมจัดโดย สมาคมไทย-โพรวดงซ์ และ Help Thai แขกรับเชิญ ออท ปารีส กสม มาร์แซย์ อธิบดี สค พม (ผู้เข้าร่วม 93 คน) https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงหนึ่ง พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)

วันที่ 6 มิถุนายน : การประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) (ผู้เข้าร่วม 43 คน)

วันที่ 1, 8, 15, 22 พฤษภาคม (เดือนที่สอง) การอบรมหลักสูตรพิเศษออนไลน์เพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)

วันที่ 24 เมษายน: จิตอาสาออนไลน์ตอนที่ 3 “จิตอาสากับเทคนิคการให้คำแนะนำ” โดย คุณประไพรัตน์ มิกซ์ นักพัฒนาสังคม องค์กร Amnesty for Women e.V. เมืองฮัมบูร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี (ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 31 คน (ผู้แทน – ประธาน รองประธานทั้งสอง เลขานุการ และเหรัญญิก)

วันที่ 20-30 เมษายน : โครงการ TWNE Challenge Series 2 ตอน “Logo Design Contest” สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมออกแบบโลโก้เพื่อรำลึกวาระครบรอบยี่สิบปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

วันที่ 18 เมษายน : ประชุมเตรียมงานสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สอง ออนไลน์ (ผู้แทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ผู้แทน – Help Thai และ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร)

วันที่ 16 เมษายน : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 10 และ 13 เมษายน : ประกาศผลการประกวดภายใต้โครงการ TWNE Challenge Series 1 “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย”

วันที่ 10 เมษายน : เสวนาออนไลน์เรื่องการตั้งสมาคมหมอนวดไทยในนอร์เวย์ ร่วมกับโครงการ ThaiWISE สวีเดน (คุณอังคณา ชีฟิลด์ กรรมการสมาคมฯ คุณกรชวัล ทูรเซ่น กรรมการสมาคมฯ คุณปนัดดา แจ้งมณี ผู้อำนวยการไทยไวส์ ประธานและรองประธานจรรยา)

วันที่ 3, 10, 17, 24 เมษายน (เดือนที่หนึ่ง) การอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)

วันที่ 2 เมษายน : ตัวแทนเครือข่ายฯรับมอบหน้ากากอนามัยจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (วิทยากร – คุณพจณี เรอโนซ์)

วันที่ 31 มีนาคม : ประชุมสรุปผลการตรวจบัญชี รายงานการเงินเครือข่ายประจำปี 2020 (ผู้ตรวจบัญชี – คุณพยุงศรี กุลวงศ์ และ คุณสหะ สารพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยเหรัญญิก)

วันที่ 26 มีนาคม : ประชุมภายในคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 21 มีนาคม : E-meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษากับหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีเพื่อความเสมอภาคด้านอาชีพในต่างแดน” วิทยากร คุณพิสมัย อ็องโจลินี (ฝรั่งเศส) และ คุณณัฐธิณี อิชิยาม่า (ญีปุ่น) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดำเนินรายการโดย ประธาน)

วันที่ 20 มีนาคม : ประชุมเตรียมงานประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หนึ่ง (ตัวแทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ตัวแทนมูลนิธิ Help Thai ตัวแทนชิดาสปา และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร)

วันที่ 15 มีนาคม : ประชุมผู้เชี่ยวชาญในซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่สาม เรื่อง “อัพเดทกฎหมายความประเวณในยุโรปและไทย” ร่วมกับองค์กรโอเอซิส เบลเยียม และ มูลนิธิพิทักษ์สตรี (คุณจุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ทีมงาน AAT, รองประธานพินทุสร และ ประธาน)

วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมงานวันสตรีสากลออนไลน์ของกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป หัวข้อ “สตรีไทยพิชิต Get Rid COVID”  โดยการสนับสนุน(บางส่วน)จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม ผู้เข้าร่วม….คน (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมการสนทนาออนไลน์หัวข้อ “เสริมพลังทางเศรษฐกิจสตรีไทย” จัดโดย องค์กร ThaiWise สวีเดน (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 7 ถึง 31 มีนาคม : โครงการ TWNE Challenge Series 1 ประกวดอาหารราคาประหยัด “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย” ผ่านทางเพจเครือข่ายฯ (ดำเนินงานโดย ประธาน รองประธานคนที่หนึ่ง และ เหรัญญิก)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ : สนับสนุนวิทยากรด้านการใช้โปรแกรมซูม (ตฤณ ขุมทรัพย์) สำหรับการจัดอบรมซูมออนไลน์ให้กับกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป และ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “เชื่อมสายสัมพันธ์-พบกันออนไลน์” ผู้เข้าร่วม 54 คน ( ผู้แทน – ประธาน และ รองประธานสองท่าน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : ร่วมกับองค์กรโอเอซิส-เบลเยียม จัดอบรมให้คนไทยในเบลเยียมและยุโรปเรื่องวิธีการใช้ซูมเบื้องต้น ผู้เข้าร่วม…คน (ประธาน และ แอดมินเว็บไซต์)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : เปิดเวทีถาม-ตอบเพื่อสะใภ้อิตาลีเรื่องการขอสัญชาติอิตาเลียน ผู้เข้าร่วม 47 คน (รองประธานจรรยา)   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนยุโรป ผู้เข้าร่วม 72 คน (ผู้แทน – ประธาน รองประธานจรรยา นาตาลี สตอรีย์ สมาชิกยูเค จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ โอเอซิส เบลเยียม)  

วันที่ 25 มกราคม : อบรมซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ เรื่อง “การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Mental Health First Aid)” โดย คุณสุ สุลิวรรณ จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – ประธาน รองประธานสองท่าน เหรัญญิก เลขานุการ)  

วันที่ 24 มกราคม : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนเอเชียและออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม…คน (ตัวแทน – ประธาน)    

วันที่ 20 มกราคม : รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ครอบครัวข้ามวัฒนธรรม รู้เขา-รู้เรา” แก่สมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิสเซอร์แลนด์ ทางซูม ผู้เข้าร่วม 25 คน ( ผู้แทน – ประธาน)  

วันที่ 15 มกราคม :  ร่วมอบรม “การเข้าเมืองและการย้ายถิ่น – ทักษะการเจรจากับหน่วยงานราชการฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง อบรมเป็นภาษาอิตาเลียน จัดโดยทำเนียบทนายความประจำจังหวัดเนเปิล อิตาลี (รองประธาน จรรยา แซ่เจียง)  

วันที่ 13 มกราคม : ร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์ เรื่อง The State of Social Enterprise in Thailand by SE Thailand & ANDE Bangkok Entrepreneurial Ecosystem Snapshot Report Launch (ผู้แทน – ประธาน)

วันที่ 3 มกราคม : โพสต์คลิปยูทู้บผลงานเครือข่ายฯ ชุด “TWNE Photo Book มองย้อนเงา-เล่าด้วยรูป 2020” 

พ.ศ. 2563

18 ธันวาคม สอนออนไลน์การทำหน้ากากผ้าด้วยการเย็บมือ โดย นางพจณี เรอโนซ์ ฝรั่งเศส ผู้เรียน 4 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางพินทุสร แอนซ์ตีอรีย์)

16-18 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านเทคนิคการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานในอาชญากรรมคดีพิเศษ จัดโดย กรมบังคับคดีพิเศษ ณ ลีฟ วัลเลต์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

7 ธันวาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความกตัญญูในมิติของการค้ามนุษย์ทางเพศ” วิทยากรรับเชิญ รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง)

27 พฤศจิกายน ร่วมฟัง Thara Talk ครั้งที่ 1 “การแยกกันอยู่ การหย่าร้าง เงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” คุณพยุงศรี กุลวงศ์ ธาราอาสุโส จัดโดย สมาคมธารา ผู้เข้าร่วม 19 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

25 พฤศจิกายน ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ โครงการกงสุญสัญจรเพื่อคนไทยในราชอาณาจักรสเปน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ผู้เข้าร่วม 94 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางสาวจามจุรี ดำจุติ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

19 พฤศจิกายน จัดประชุมร่วมกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศและกรรมการบริหารเครือข่ายฯตามระเบียบข้อ 6.3 ผู้เข้าร่วม 26 คน 12 ประเทศ รวม กรรมการบริหารทุกคน

13 พฤศจิกายน ร่วมรับฟังการให้ความรู้ออนไลน์ที่จัดโดย บ้านหญิง เบอร์ลิน เรื่อง “เงินบำนาญและเงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” บรรยายโดยทนายความ Esther Kelideiter (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางจรรยา แซ่เจียง)

7 พฤศจิกายน จัดอบรมจิตอาสาออนไลน์ ครั้งที่หนึ่ง “จิตอาสามือใหม่” โดย นางประไพรัตน์ มิกซ์ (พี่แพท) มีผู้เข้ารับฟัง 33 คน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นายอนุรักษ์ วีระเดชะ นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

28 ตุลาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง “หน่วยงานและระบบส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ” มีผู้เข้าร่วม 10 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางพินทุสร แอนซ์ตี)

24 ตุลาคม จัดทำรายงาน “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม ของกระทรวง พม.

23 ตุลาคม เปิด กลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป

7, 14, 21, 28 ตุลาคม ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์เรื่องสิทธิพำนักอาศัย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง และ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

30 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “การรับบุตรบุญธรรมข้ามชาติตามนัยยะอนุสัญญาเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

4, 11, 18 และ 25 กันยายน จัด “อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสา” ออนไลน์ โดย ทีมงานไอมินิมอล ผู้รับการอบรม 9 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

23 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ผลงานวิจัยวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัวและความสอดคล้องกับกฎหมายไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

31 สิงหาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศในขอบเขตและภารกิจของ พม. (สมาชิกที่เข้าร่วม ดร บุญส่ง ชเลทร)

8 สิงหาคม จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “ป้องการการล่วงละเมิดเด็กทางเพศบนอินเตอร์เน็ต” โดย นางสาวศิขริน สิงห์สาคร มีผู้เข้าร่วม 27 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

22-24 กรกฎาคม ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

11 กรกฎาคม ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) ของสมาคมช้างเผือก สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

9 กรกฎาคม จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป” มีผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

30 มิถุนายน ตีพิมพ์สารสตรีฉบับปี 2020 “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิต Savoir Vivre”

5 มิถุนายน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ดร บุญส่ง ชเลธร)

30 พฤษภาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ออนไลน์)

19 และ 26 เมษายน และ 13, 18, 19, 22 และ 25 พฤษภาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรมซูมโดยทีมงานไอมินิมอลให้สมาชิกเครือข่ายฯ รวม 7 ครั้ง

24 เมษายน ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การตัดสินใจ เปิดหรือปิดกิจการ” (สวีเดน) จัดโดย ThaiWISE, Noomi-Helamänniskan i Malmö, ห้อง “เปิดกิจการ – Starta eget företag” (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง)

พ.ศ. 2562

ธันวาคม 2561-กันยายน 2562
“โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” วางแผน ยื่นขออนุมัติ ดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลและรายงานการเงิน และปิดโครงการ

มกราคม 2562 ตัวแทนเครือข่ายฯเข้าร่วมงานพบปะอาสาสมัครในสมาพันธรัฐสวิส

กุมภาพันธ์-มีนาคม ประธานเครือข่ายพบปะสมาชิกเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นและตัวแทนภาคี “คนดีสี่ภาค” เพื่อสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประเทศญี่ปุ่น

27 มีนาคม
ถึง 2 เมษายน ร่วมต้อนรับรองอธิบดี นายธนสุนทร สว่างสาลีและคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวาระพบปะชุมชนชาวไทยที่นครมิลาน และไปร่วมประชุมวันครอบครัวสากลที่เมืองเวโรนา สาธารณรัฐอิตาลี

29 เมษายน เตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2562 ร่วมกับเจ้าภาพ สมาชิกจากสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

24-25 พฤษภาคม ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์ โดยเครือข่ายฯและตัวแทนสมาชิกเตรียมประสานงานต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเจ้าภาพทั้งหมดในสมาพันธรัฐสวิส (บันทึกจากการสัมมนา e-Book นวัตกรรมชีวิต)

26-27 มิถุนายน ร่วมงานสมาชิก “ชิดาสปา สวิตเซอร์แลนด์” รับมอบรางวัลสปาดีเด่นด้านธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

1-4 กรกฎาคม ร่วมอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรุงเทพฯ

3 กรกฎาคม ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 (นครมาร์แซย์) กรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม ร่วมงาน Social Expo 2019 กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม ตัวแทนภาคีสวิสร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของสมาคมช้างเผือก นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

30 กรกฎาคม ออกแบบและผลิตคู่มือการขอสัญชาติอิตาเลียน (1,000 ฉบับ)

กรกฎาคม-สิงหาคม ร่วมจัดทําวิดีทัศน์ Behind Closed Doors กับผู้ผลิตจิตอาสาในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7 สิงหาคม ร่วมสัมมนา “ความเหลื่อมล้ำ ชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม แต่งตั้งบรรณาธิการบริหารสารสตรีคนใหม่ นริสา เชื้อวิดูล-ออ

27 สิงหาคม ผลิตแผ่นพับเครือข่ายฯ ภาษาไทย (500 แผ่น)

27-28 สิงหาคม ร่วมประชุมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ณ กรุงเทพฯ

8 กันยายน ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มเพื่อนไทยในอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี

13-14 กันยายน วิทยากรอบรมหญิงไทย “บันไดห้าขั้น-สานฝันในต่างแดน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ที่ จังหวัดอุดรธานี

5 ตุลาคม ร่วมงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของวีดีทัศน์ Behind Closed Doors และ งานประชุมสัมมนาประจําปีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

19 ตุลาคม นำเสนอวีดีทัศน์สรุปประสบการณ์เครือข่ายฯ TWNE Past-Present-Future

25 ตุลาคม ร่วมประชุมการจัดกลุ่มจิตอาสาในเดนมาร์ก ณ เมืองออร์ฮูส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

31 ตุลาคม เปิดโครงการ New in Town ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯร่วมอภิปรายเนื่องในวันศาสนา 2562 สมาพันธรัฐสวิส

7-9 พฤศจิกายน ร่วมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 กับคณะเจ้าภาพ พร้อมสมาชิกจากฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

14 พฤศจิกายน ร่วมประชุมสถานทูตไทยในเอเธนส์และชมรมคนไทยในกรีซ เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาคมคนไทยในกรีซ ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

15 พฤศจิกายน ประชุมกับองค์การเพื่อผู้ย้ายถิ่นแห่งสหประชาชาติ (IOM) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

พฤศจิกายน กรรมการสวิสและตัวแทนภาคีของเครือข่ายฯ ร่วมประชุมงานแถลงข่าวและนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการบูรณาการชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐาน ณ เมืองคัวร์ สมาพันธรัฐสวิส

พฤศจิกายน-ธันวาคม จัดคอร์สฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอ” สำหรับสมาชิกและเพื่อนเครือข่ายฯ

วันที่ 2 ธันวาคม ประชุมกับ Stop Trafficking ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

4 ธันวาคม ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯในสมาพันธรัฐสวิสเข้าร่วมงานวันชาติไทยประจำปี 2562 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ธันวาคม ตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่หมดวาระปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

รายงานโดย
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์

Message us