ผลการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงานและกิจกรรมของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

พ.ศ. 2563

18 ธันวาคม สอนออนไลน์การทำหน้ากากผ้าด้วยการเย็บมือ โดย นางพจณี เรอโนซ์ ฝรั่งเศส ผู้เรียน 4 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางพินทุสร แอนซ์ตีอรีย์)

16-18 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านเทคนิคการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานในอาชญากรรมคดีพิเศษ จัดโดย กรมบังคับคดีพิเศษ ณ ลีฟ วัลเลต์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

7 ธันวาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความกตัญญูในมิติของการค้ามนุษย์ทางเพศ” วิทยากรรับเชิญ รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง)

27 พฤศจิกายน ร่วมฟัง Thara Talk ครั้งที่ 1 “การแยกกันอยู่ การหย่าร้าง เงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” คุณพยุงศรี กุลวงศ์ ธาราอาสุโส จัดโดย สมาคมธารา ผู้เข้าร่วม 19 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

25 พฤศจิกายน ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ โครงการกงสุญสัญจรเพื่อคนไทยในราชอาณาจักรสเปน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ผู้เข้าร่วม 94 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางสาวจามจุรี ดำจุติ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

19 พฤศจิกายน จัดประชุมร่วมกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศและกรรมการบริหารเครือข่ายฯตามระเบียบข้อ 6.3 ผู้เข้าร่วม 26 คน 12 ประเทศ รวม กรรมการบริหารทุกคน

13 พฤศจิกายน ร่วมรับฟังการให้ความรู้ออนไลน์ที่จัดโดย บ้านหญิง เบอร์ลิน เรื่อง “เงินบำนาญและเงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” บรรยายโดยทนายความ Esther Kelideiter (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางจรรยา แซ่เจียง)

7 พฤศจิกายน จัดอบรมจิตอาสาออนไลน์ ครั้งที่หนึ่ง “จิตอาสามือใหม่” โดย นางประไพรัตน์ มิกซ์ (พี่แพท) มีผู้เข้ารับฟัง 33 คน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นายอนุรักษ์ วีระเดชะ นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง นางจงเจิญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

28 ตุลาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง “หน่วยงานและระบบส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ” มีผู้เข้าร่วม 10 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางพินทุสร แอนซ์ตี)

24 ตุลาคม จัดทำรายงาน “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม ของกระทรวง พม.

23 ตุลาคม เปิด กลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป

7, 14, 21, 28 ตุลาคม ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์เรื่องสิทธิพำนักอาศัย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง และ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

30 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “การรับบุตรบุญธรรมข้ามชาติตามนัยยะอนุสัญญาเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

4, 11, 18 และ 25 กันยายน จัด “อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสา” ออนไลน์ โดย ทีมงานไอมินิมอล ผู้รับการอบรม 9 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

23 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ผลงานวิจัยวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัวและความสอดคล้องกับกฎหมายไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

31 สิงหาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศในขอบเขตและภารกิจของ พม. (สมาชิกที่เข้าร่วม ดร บุญส่ง ชเลทร)

8 สิงหาคม จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “ป้องการการล่วงละเมิดเด็กทางเพศบนอินเตอร์เน็ต” โดย นางสาวศิขรินทร์ สิงห์สาคร มีผู้เข้าร่วม 27 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

22-24 กรกฎาคม ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

11 กรกฎาคม ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) ของสมาคมช้างเผือก สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

9 กรกฎาคม จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป” มีผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

30 มิถุนายน ตีพิมพ์สารสตรีฉบับปี 2020 “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิต Savoir Vivre”

5 มิถุนายน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ดร บุญส่ง ชเลธร)

30 พฤษภาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ออนไลน์)

19 และ 26 เมษายน และ 13, 18, 19, 22 และ 25 พฤษภาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรมซูมโดยทีมงานไอมินิมอลให้สมาชิกเครือข่ายฯ รวม 7 ครั้ง

24 เมษายน ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การตัดสินใจ เปิดหรือปิดกิจการ” (สวีเดน) จัดโดย ThaiWISE, Noomi-Helamänniskan i Malmö, ห้อง “เปิดกิจการ – Starta eget företag” (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง)

พ.ศ. 2562

ธันวาคม 2561-กันยายน 2562
“โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” วางแผน ยื่นขออนุมัติ ดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลและรายงานการเงิน และปิดโครงการ

มกราคม 2562 ตัวแทนเครือข่ายฯเข้าร่วมงานพบปะอาสาสมัครในสมาพันธรัฐสวิส

กุมภาพันธ์-มีนาคม ประธานเครือข่ายพบปะสมาชิกเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นและตัวแทนภาคี “คนดีสี่ภาค” เพื่อสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประเทศญี่ปุ่น

27 มีนาคม
ถึง 2 เมษายน ร่วมต้อนรับรองอธิบดี นายธนสุนทร สว่างสาลีและคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวาระพบปะชุมชนชาวไทยที่นครมิลาน และไปร่วมประชุมวันครอบครัวสากลที่เมืองเวโรนา สาธารณรัฐอิตาลี

29 เมษายน เตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2562 ร่วมกับเจ้าภาพ สมาชิกจากสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

24-25 พฤษภาคม ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์ โดยเครือข่ายฯและตัวแทนสมาชิกเตรียมประสานงานต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเจ้าภาพทั้งหมดในสมาพันธรัฐสวิส (บันทึกจากการสัมมนา e-Book นวัตกรรมชีวิต)

26-27 มิถุนายน ร่วมงานสมาชิก “ชิดาสปา สวิตเซอร์แลนด์” รับมอบรางวัลสปาดีเด่นด้านธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

1-4 กรกฎาคม ร่วมอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรุงเทพฯ

3 กรกฎาคม ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 (นครมาร์แซย์) กรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม ร่วมงาน Social Expo 2019 กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม ตัวแทนภาคีสวิสร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของสมาคมช้างเผือก นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

30 กรกฎาคม ออกแบบและผลิตคู่มือการขอสัญชาติอิตาเลียน (1,000 ฉบับ)

กรกฎาคม-สิงหาคม ร่วมจัดทําวิดีทัศน์ Behind Closed Doors กับผู้ผลิตจิตอาสาในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7 สิงหาคม ร่วมสัมมนา “ความเหลื่อมล้ำ ชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม แต่งตั้งบรรณาธิการบริหารสารสตรีคนใหม่ นริสา เชื้อวิดูล-ออ

27 สิงหาคม ผลิตแผ่นพับเครือข่ายฯ ภาษาไทย (500 แผ่น)

27-28 สิงหาคม ร่วมประชุมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ณ กรุงเทพฯ

8 กันยายน ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มเพื่อนไทยในอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี

13-14 กันยายน วิทยากรอบรมหญิงไทย “บันไดห้าขั้น-สานฝันในต่างแดน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ที่ จังหวัดอุดรธานี

5 ตุลาคม ร่วมงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของวีดีทัศน์ Behind Closed Doors และ งานประชุมสัมมนาประจําปีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

19 ตุลาคม นำเสนอวีดีทัศน์สรุปประสบการณ์เครือข่ายฯ TWNE Past-Present-Future

25 ตุลาคม ร่วมประชุมการจัดกลุ่มจิตอาสาในเดนมาร์ก ณ เมืองออร์ฮูส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

31 ตุลาคม เปิดโครงการ New in Town ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯร่วมอภิปรายเนื่องในวันศาสนา 2562 สมาพันธรัฐสวิส

7-9 พฤศจิกายน ร่วมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 กับคณะเจ้าภาพ พร้อมสมาชิกจากฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

14 พฤศจิกายน ร่วมประชุมสถานทูตไทยในเอเธนส์และชมรมคนไทยในกรีซ เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาคมคนไทยในกรีซ ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

15 พฤศจิกายน ประชุมกับองค์การเพื่อผู้ย้ายถิ่นแห่งสหประชาชาติ (IOM) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

พฤศจิกายน กรรมการสวิสและตัวแทนภาคีของเครือข่ายฯ ร่วมประชุมงานแถลงข่าวและนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการบูรณาการชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐาน ณ เมืองคัวร์ สมาพันธรัฐสวิส

พฤศจิกายน-ธันวาคม จัดคอร์สฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอ” สำหรับสมาชิกและเพื่อนเครือข่ายฯ

วันที่ 2 ธันวาคม ประชุมกับ Stop Trafficking ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

4 ธันวาคม ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯในสมาพันธรัฐสวิสเข้าร่วมงานวันชาติไทยประจำปี 2562 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ธันวาคม ตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่หมดวาระปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

รายงานโดย
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์