เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ก่อตั้ง พ.ศ. 2545

สมาคมธารา ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อการช่วยเหลือตนเองของหญิงไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมคณะทำงานชาวไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2543 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่ทำงานช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในยุโรป เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณฺ์ ประสานการทำงาน แก้ไขปัญหาแก่หญิงไทย เป็นกำลังใจแก่กัน ตลอดถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการย้ายถิ่นของหญิงไทยสู่ยุโรป

มีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

การประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่่งเศส ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกร่วม (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547 เครือข่ายฯถือความเป็นกลางทั้งทางศาสนาและทางการเมือง

เครือข่าย ฯ พร้อมด้วยภาคี ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สถานที่จดทะเบียนสมาคม
Avenue de Ségur, 75015 Paris, France

สำนักงานปัจจุบัน
Thai Verein TWNE Rheinau Schulhaus, Zimmer 02, Sardonastrasse 4, 7000 Chur, Switzerland

จุดประสงค์
 • เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์และสิทธิของเด็ก สตรี และคนไทยในยุโรป
 • เป็นศูนย์กลางประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานช่วยเหลือชาวไทยในยุโรป
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แนวทางการทำงานและจัดระบบฐานข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก
 • ร่วมกันผลักดันให้มีข้อตกลงและมาตรการในการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของหญิง เด็ก และคนไทยในยุโรปทั้งด้านนโยบายและการปฎิบัติ
 • เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางการเมือง และสื่อทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง โดยเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ
 • เสริมสร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หญิงไทย และชาวไทยในยุโรป เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์

เครือข่ายฯเป็นองค์กรที่มีเอกภาพและอิสระในการดำเนินงาน โดยเน้นการทำงานแบบองค์กรร่วม เครือข่ายฯมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง เด็กและคนไทยในต่างแดนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผนงานของเครือข่ายฯ
 • ประชุมและสัมมนาใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงาน และแลกเปลี่ยน
 • ประสบการณ์ วิจัยปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 • ศึกษาดูงาน ปัญหาของประเทศสมาชิก และประเทศใกล้เคียง
 • จัดพิมพ์จดหมายข่าว สารสตรี
 • จัดอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ เฟสบุค และผ่านสื่อต่าง ๆ
 • ขยายสมาชิกเครือข่ายในประเทศสมาชิก
 • ขยายภาคีร่วม
 • จดทะเบียนเครือข่าย จัดตั้งสำนักงานกลาง
 • มีนโยบายหาทุนจากองค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทย กิจกรรมของเครือข่าย และค่าสมาชิก
 • องค์กรภาคีรับหน้าที่หาทางคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไทยในต่างแดนที่ประสบปัญหาสังคมทุกประเภท
 • ประสานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย
 • ประสานงานกับทางการไทยและทางการท้องถิ่น

ราชชื่อสมาชิกระดับองค์กร


เครือข่ายฯมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง เด็กและคนไทยในต่างแดนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาครอบครัวและสังคม.

ออสเตรีย-สมาคม Interkulturelle-Sozialarbeit

ชุติมณฑน์: hchutimon@yahoo.com

เยอรมนี​-​กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย

อำพัน ชมิด: amphan.schmid@yahoo.com

สวิสเซอร์แลนด์​-​ชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์
THAI VEREIN ASSOCIATION ASSCIAZIONE ASSOCIAZIUN

นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch ( links thaischule)

สมาคมไทยสวิตฯภาคกลาง
Thaiverein Zentralschweiz

มณฑิตา โมเซอร์: montita.moser@gmail.com

สมาคมช้างเผือก
Verein Weisser Elefant

Kanyaphat Hongskul. Contact ​: anchalee.aumplik@hotmail.com
Tel: +41 78 823 94 14
www.changpuakassociation.ch

เนเธอร์แลนด์​-​สมาคมสยาม
Stichting Sajaam

สหะ สารพันธ์:​info@stichtingsajaam.nl
​www.stichtingsajaam.nl

สมาคมไทย-โพรวองซ์
Association Thaï Provence

น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ :
thaiprovence@yahoo.com
www.thai-provence.org

อิตาลี​-​ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ อิตาลี​ เวนิส
Associazione Culturale Thailandese nel Triveneto-Italia

​อาภรณ์ ชื่นเมือง: ​thaivenice@gmail.com

สมาคมมิตรภาพไทย นาโปลี

​อนุรักษ์ วีระเดชะ : anurak.viradecha@hotmail.com​

ฟินแลนด์​-​องค์กรสะพาน
Den Thailandske kvinner

Chiraporn Phuakluang : mitr@pro-tukipiste.fi +(35) 840 726 5560

นอรเวย์​-​สมาคมสตรีไทย-นอรเวย์​

Wipaporn Snukchai ​: awiraporn@gmail.com

http://www.thaiwomenassociation.no/
สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์
THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING

Chanokamol Potisri Hjorth: chamol88@yahoo.com
Tlf: +(47) 46 25 84 39
http://www.tnsk.no

Pion Association, Norway

​Nampueng S. Müller: simmakhun@gmail.com
pion@pion-norge.no

สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์
Nätverket för thailändska kvinnor i Finland rf (TWIN)
Thai Women Association Network in Finland (TWIN)

Dr. Urai Anantasin +358405034515 (Finland)
+669035454515 (Thailand)
urai.pathumwan@gmail.com
roongrattana09@hotmail.com
roongrattana09@gmail.com

ไอซ์แลนด์​-​กศน.วัดไทยในไอซ์แลนด์

​เพชรชฎา คงชมชื่น ​: ​phetchada@gmail.com

เบลเยี่ยม​-​ศูนย์การเรียนไทย กศน.

Sophit Tubtim: nfecbelgium@gmail.com
info@thailearningcenter.be
www.thailearningcenter.be

สมาคมแสงตะวัน สวิตเซอร์แลนด์

คุณสายชล พิมพ์กระจ่าง: saichon.ph@gmx.ch​

ไทย​-​ชมรมคนรู้ทันอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง รพ. จุฬา ฯ

​เจริญ ซาพวง : charoen2503@hotmail.com

มูลนิธิหมู่บ้านไทย (ในบูดาเปสต์)​
​Thai Town Foundation​
​Thai Város Alapítvány

https://www.facebook.com/thaitownbudapest