ความรู้เรื่องผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพในยุโรป

1ความแตกต่างระหว่างคำว่า “ผู้ย้ายถิ่น (migrant)” กับ “ผู้อพยพ (refugee) คืออะไร?
ก. ผู้ย้ายถิ่นคือสมาชิกครอบครัวของผู้อพยพที่มาอยู่ต่างประเทศแล้ว
ข. ผู้อพยพ คือ ผู้ที่หนีภัยจากความขัดแย้งในประเทศ ส่วนผู้ย้ายถิ่น เป็นคำเรียกรวม ๆ (ซึ่งมีคำว่า ผู้อพยพอยู่ไว้ด้วย) และเป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศหรือท้องถิ่นของตนเองด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น เหตุผลทางเศรษฐกิจ
ค. ผู้อพยพคือประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นเป็นเวลาหี้ ส่วนผู้ย้ายถิ่นคือผู้ที่เดินทางผ่านมา เท่านั้น
2มีคนพยายายามข้ามทะเลเมดิเตเรเนียนกี่คนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
ก. 500
ข. 50,000
ค. 300,000
3นอกจากประเทศซีเรียแล้ว มีประเทศไหนที่มีจำนวนผู้ย้ายถิ่นมากที่สุด
ก. ประเทศอียิปต์ (Egypt)
ข. ประเทศเอริเทรีย (Eritrea)
ค. ประเทศจอร์แดน (Jordan)
4ประเทศยุโรปประเทศใดที่มีจำนวนผู้ขอลี้ภัยมากที่สุด
ก. ประเทศอิตาลี (Italy)
ข. ประเทศเยอรมนี (Germany)
ค. ประเทศฝรั่งเศส (France)
5มีชาวซีเรียจำนวนกี่คนที่ได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ก. 7,000
ข. 20,823
ค. 10
เฉลยคำตอบ (อย่าเพิ่งดูคำตอบก่อนนะ ประเดี๋ยวจะไม่สนุก)
ข้อ 1. ข
ข้อ 2. ค
ข้อ 3. ข
ข้อ 4. ข
ข้อ 5. ก