ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 7

ไมติเนปาล (Maiti Nepal) เป็นโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากค้ามนุษย์