ก่อตั้ง พ.ศ. 2545

สมาคมธารา ซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อการช่วยเหลือตนเองของหญิงไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมคณะทำงานชาวไทยที่ทำงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2543 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่ทำงานช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในยุโรป เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณฺ์ ประสานการทำงาน แก้ไขปัญหาแก่หญิงไทย เป็นกำลังใจแก่กัน ตลอดถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการย้ายถิ่นของหญิงไทยสู่ยุโรป

มีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

การประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2546 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนเครือข่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกร่วม (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547 เครือข่ายฯ ถือความเป็นกลางทั้งทางศาสนาและทางการเมือง

เครือข่ายฯ พร้อมด้วยภาคี ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สถานที่จดทะเบียนสมาคม (กรกฎาคม พ.ศ. 2547)
83 Avenue de Ségur, 75015 Paris, France

สถานที่ตั้งสมาคม (ย้ายเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
2 Rue Eric Duffrechou, Mingot 65140, FRANCE

สำนักงานใหญ่
Thai Women Network in Europe (TWNE), 2 Rue Eric Duffrechou, Mingot 65140, FRANCE

จุดประสงค์

 1. เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์และพิทักษ์สิทธิของเด็ก สตรี และคนไทยในยุโรป
 2. เป็นศูนย์กลางประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานช่วยเหลือชาวไทยในยุโรป
 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการทำงานและจัดระบบฐานข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก
 4. ร่วมผลักดันให้มีข้อตกลงและมาตรการด้านนโยบายและการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของหญิง เด็ก และคนไทยในยุโรป
 5. เสริมสร้างเครือข่ายทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางการเมือง และสื่อทั้งในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง โดยเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศ
 6. เสริมสร้างระบบเครือข่ายงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หญิงไทย และชาวไทยในยุโรป เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

เครือข่ายฯเป็นองค์กรที่มีเอกภาพและอิสระในการดำเนินงาน โดยเน้นการทำงานแบบองค์กรร่วม เครือข่ายฯมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิง เด็กและคนไทยในต่างแดนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาครอบครัวและสังคมอันยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายฯในระดับประเทศมีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไทยในต่างแดนที่ประสบปัญหาสังคมทุกประเภท

แผนงานของเครือข่ายฯ

 1. ประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง
 2. จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำปี “สารสตรี”
 3. ประชาสัมพันธ์งานและข้อมูลน่ารู้ผ่านเว็บไซต์ สื่อทางสังคม และสื่อสิ่งพิมพ์
 4. ขยายฐานสมาชิกและภาคีในประเทศสมาชิกและในประเทศใหม่
 5. จัดอบรม สัมมนา ประชุม และศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
 6. ประสานงานกับหน่วยงานไทยและท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
 7. ขยายภาคีร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในระดับประเทศและนานาชาติ
 8. หาทุนจากหน่วยงานไทยและระหว่างประเทศ ระดมเงินบริจาคและจัดกิจกรรมหาทุน
ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทย สวิตเซอร์แลนด์
นงลักษณ์ เทร็พพ์: thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)
สวิสเซอร์แลนด์​-​ชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์
THAI VEREIN ASSOCIATION ASSCIAZIONE ASSOCIAZIUN
นงลักษณ์ เทร็พพ์ : thaischule@yahoo.com
www.thaihaus.ch (links thaischule)
สมาคมช้างเผือก สวิตเซอร์แลนด์
Verein Weisser Elefant
กรรธนา มึลเล่อร์: kantanam@hotmail.com
Tel: +41 78 80390 24
www.changpuakassociation.ch
สมาคมแสงตะวัน สวิตเซอร์แลนด์
สายชล พิมพ์กระจ่าง:
saichon.ph@gmx.ch​
มูลนิธิสยาม เนเธอร์แลนด์​
Siam-Netherlands Foundation-Sajaam
สหะ สารพันธ์:​ info@stichtingsajaam.nl
​www.stichtingsajaam.nl
ขมรมรักษ์ไทย นอยมุนสเตอร์ เยอรมนี
ปฏิภาณ ฮ้าค: patipan.haak@gmail.com
Pro-tukipiste งานสะพาน ฟินแลนด์
จิราพร เผือกหลวง: mitr@pro-tukipiste.fi
+(35) 840 726 5560
​สมาคมสตรีไทยในนอรเวย์​
วีรพร สนุกใจ: awiraporn@gmail.com
www.thaiwomenassociation.no
สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์​
THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING
Chanokamol Potisri Hjorth:
chamol88@gmail.com
+(47) 46 25 84 39 www.tnsk.no
สมาคม Interkulturelle-Sozialarbeit ออสเตรีย
Interkulturelle-Sozialarbeit
ชุติมณฑน์: hchutimon@yahoo.com
Pion Association นอร์เวย์
Nampueng S. Müller:
simmakhun@gmail.com
pion@pion-norge.no
สมาคมมิตรภาพไทย นาโปลี อิตาลี
อนุรักษ์ วีระเดชะ: anurak.viradecha@hotmail.com
​สมาคมไทย-โพรวองซ์ ฝรั่งเศส
Association Thaï-Provence
น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ :
association.thaiprovence@gmail.com
www.thai-provence.org
องค์กร Oasis Belgium
ชูชีพ ฉิมสัญชาติ:
chucheep.chimsanchart@oasisbe.org
Bergstraat 54-56 1000 Brussels Belgium https://oasisbe.com/
โครงการ Help Thai (ประเทศไทยและฝรั่งเศส)
ดารณี พรหมพันธ์ุ คอปแฮม: daraneeprompun@hotmail.com
ทิมโมที เฮนเดอร์สัน: tim@helpthai.org https://www.helpthai.org/
สมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ
รจรินทร์ มะโฮงคำ
thaisingreece@gmail.com https://thaisingreece.wordpress.com/about/
สมาคมรักไทย อิตาลี
ดาวรุ่ง นิยม
ชมรมคนไทยในสโลวีเนีย
มนัสนันท์ ครูซ manatsanankrulc@gmail.com FB: Thai @ Slovenia

ทีมงานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ราชอาณาจักรเบลเยียม: ผู้ประสานงาน คุณชูชีพ ฉิมสัญชาติ (โอเอซิส เบลเยียม)
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก:ผู้ประสานงานเฉพาะกิจ คุณสิทธิพงศ์ จิตภูมิศักดิ์
สาธารณรัฐฟินแลนด์: ผู้ประสานงาน คุณจิราพร เผือกหลวง (องค์กรสะพาน ฟินแลนด์)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส: กรรมการประเทศ คุณวันทนา โรเช่ต์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี: กรรมการประเทศ และผู้ตรวจสอบบัญชี คุณพยุงศรี กุลวงศ์
ผู้ประสานงาน คุณทวีพร บรันดท์
เหรัญญิก คุณกุลยา ฮูนดอร์ฟ
สาธารณรัฐเฮเลนิก (กรีซ): ผู้ประสานงาน คุณรจรินทร์ มะโฮงคำ (สมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ)
สาธารณรัฐฮังการีผู้ประสานงาน คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ (สมาคมมิตรภาพไทย-นาโปลี อิตาลี)
สาธารณรัฐสโลวีเนีย:ผู้ประสานงาน คุณมนัสนันท์ ครูซ (ชมรมคนไทยในสโลวีเนีย)
สาธารณรัฐอิตาลี: กรรมการประเทศ คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ
ราชรัฐโมนาโก: ผู้ประสานงาน คุณดารณี พรหมพันธ์ุ คอปแฮม (โครงการ Help Thai)
ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์: กรรมการประเทศ และผู้ตรวจสอบบัญชี คุณสหะ สาระพันธ์ (มูลนิธิสยาม-เนเธอร์แลนด์)
ราชอาณาจักรนอร์เวย์: ผู้ประสานงาน คุณกรชวัล ธูร์เซ่น (สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์) และ คุณชนกกมล โพธิศรี ยอร์ท (สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์)
ราชอาณาจักรสเปน: ผู้ประสานงาน และประธานเครือข่ายฯ คุณจรรยา แซ่เจียง
ราชอาณาจักรสวีเดน: กรรมการประเทศ คุณอลิสา ปานทอง
กรรมการประเทศ คุณสิรินทรา ฮันด์ซัน
สมาพันธรัฐสวิส: ผู้ประสานงาน คุณพรพรรณ ซายาร์ด
ราชอาณาจักรไทย: กรรมการประเทศ คุณเสริมศรี บุญสุตม์
ผู้ประสานงาน คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์
สหราชอาณาจักร: กรรมการประเทศ คุณพินทุสร แอนซ์ตี
ผู้ประสานงาน คุณสุธิษา เคียเรนส์
บรรณาธิการสารสตรี คุณนริสา เชื้อวิดูล-ออ
สหรัฐอเมริกา:ผู้ประสานงาน คุณนฤมล เบิร์นเนอร์