รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567: การบรรยายทางแอพพลิเคชั่นซูม โดย คณะอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด หัวข้อ “ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมรส – อยู่กันอย่างกลมเกลียว แยกกันอย่างมั่นใจ” (ผู้ดำเนินรายการ – วันทนา โรเช่ท์ / จรรยา แซ่เจียง / จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ จำนวนผู้เข้าร่วม 93 คน)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567: การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567/2024 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัย Aix-Marseille วิทยาเขต Saint Charles ณ เมืองมาเซยย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 72 คน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567: การสัมมนาประจำปี 2567/2024 หัวข้อ “โอบกอดความแตกต่าง พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง” ณ สโมสรนายทหาร Fort Saint Nicolas ณ เมืองมาเซยย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 81 คน) ร่วมกับเจ้าภาพสมาคมไทย-โพรวองซ์ และเจ้าภาพร่วมโครงการ Help-Thai

วันที่ 7 มิถุนายน 2567: การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ จัดโดย สำนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ผู้เข้าร่วม 28 คน จากประเทศกรีซ เยอรมนี เบลเยียม นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และฮ่องกง / ผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ – จรรยา แซ่เจียง จงเจริญ ศรแก้ว จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ชูชีพ ฉิมสัญชาติ ทัศนา จันทรจร สิริโสภา บัปส์ ชนกกมล ยอร์ช)

วันที่ 12 มิถุนายน 2567: การประชุมกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและโครงการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567: การประชุมทางแอพพลิเคชั่นซูมมีตติ้ง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมิติสังคมสงเคราะห์ (Social Development Goals and Social Work Dimension)” (ผู้เข้าร่วม 200 คน) (ผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ – จงเจริญ ศรแก้ว)

วันที่ 21 มิถุนายน 2567: การหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทน ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส (ตัวแทนจากเครือข่ายฯ / จรรยา แซ่เจียง นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ เพ็ญพร ซายาร์ด ชมพูนุช ไทโซน อัมพิกา ฮูเบอร์ นภาพร วัลเทอร์ และ สมาชิกจากนครซูริก)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 การประชุมผ่านแอพพลิเคชั่นซูมมีตติ้ง โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 “การแลกเปลี่ยนเสริมพลัง อพม. สานแนวคิด สู่การเป็นหุ้นส่วนเพื่อสังคม” จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. วิทยากร นายชินชัย ชี้เจริญ (จำนวนผู้เข้าร่วม 23 คน / ผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ – สีวลี มีนา จงเจริญ ศรแก้ว จิราพร เผือกหลวง อรวลี ด่านสถานปนพงศ์ วันทนา โรเช่ต์ น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์ อุไรวรรณ พานทอง โสพิศ ทับทิม)


ผลงานประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เพจเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Page)

  1. ผู้ติดตามเพจ (Followers) 8554 คน
  2. กลุ่ม “เราคือจิตอาสา We are Jit-Arsa” มีสมาชิก 1440 คน
  3. กลุ่ม “การงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป” มีสมาชิก 618 คน
  4. กลุ่ม “อย่าลืมชาวนาเขตถ้ำหลวง” มีสมาชิก 132 คน
  5. กลุ่ม “ความรู้คู่หม้ายคนไทยในยุโรป” มีสมาชิก 281 คน

เว็บไซต์ (Website)

  • สมาชิกเว็บไซต์ จำนวน 255 Subscribers และ 28 หน่วยงาน
  • บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งหมด 182 บทความ
  • บทความที่ได้รับการเปิดอ่านในระดับ ดี (Good) มี 27 บทความ
  • บทความที่ได้รับความสนใจปานกลาง (OK) 31 บทความ
  • บทความที่ไม่มีคนสนใจ (Need improvements) 13 บทความ

สื่ออื่นๆ