รายงานปี 2563

 1. วันที่ 24 เมษายน ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การตัดสินใจ เปิดหรือปิดกิจการ” (สวีเดน) จัดโดย ThaiWISE, Noomi-Helamänniskan i Malmö, ห้อง “เปิดกิจการ – Starta eget företag” (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง)
 2. วันที่ 19 และ 26 เมษายน และ วันที่ 13, 18, 19, 22 และ 25 พฤษภาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรมซูมโดยทีมงานไอมินิมอลให้สมาชิกเครือข่ายฯ รวม 7 ครั้ง
 3. วันที่ 30 พฤษภาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ออนไลน์)
 4. วันที่ 5 มิถุนายน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ดร บุญส่ง ชเลธร)
 5. วันที่ 30 มิถุนายน ตีพิมพ์สารสตรีฉบับปี 2020 “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิต Savoir Vivre”
 6. วันที่ 9 กรกฎาคม จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป” มีผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)
 7. วันที่ 11 กรกฎาคม ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) ของสมาคมช้างเผือก สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 8. วันที่ 22-24 กรกฎาคม ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)
 9. วันที่ 8 สิงหาคม จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “ป้องการการล่วงละเมิดเด็กทางเพศบนอินเตอร์เน็ต” โดย นางสาวศิขริน สิงห์สาคร มีผู้เข้าร่วม 27 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)
 10. วันที่ 31 สิงหาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศในขอบเขตและภารกิจของ พม. (สมาชิกที่เข้าร่วม ดร บุญส่ง ชเลทร)
 11. วันที่ 23 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ผลงานวิจัยวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัวและความสอดคล้องกับกฎหมายไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)
 12. วันที่ 4, 11, 18 และ 25 กันยายน จัด “อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสา” ออนไลน์ โดย ทีมงานไอมินิมอล ผู้รับการอบรม 9 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 13. วันที่ 30 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “การรับบุตรบุญธรรมข้ามชาติตามนัยยะอนุสัญญาเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 14. วันที่ 7, 14, 21, 28 ตุลาคม ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์เรื่องสิทธิพำนักอาศัย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง และ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 15. วันที่ 23 ตุลาคม เปิด กลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป
 16. วันที่ 24 ตุลาคม จัดทำรายงาน “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม ของกระทรวง พม.
 17. 28 ตุลาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง “หน่วยงานและระบบส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ” มีผู้เข้าร่วม 10 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางพินทุสร แอนซ์ตี)
 18. วันที่ 7 พฤศจิกายน จัดอบรมจิตอาสาออนไลน์ ครั้งที่หนึ่ง “จิตอาสามือใหม่” โดย นางประไพรัตน์ มิกซ์ (พี่แพท) มีผู้เข้ารับฟัง 33 คน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นายอนุรักษ์ วีระเดชะ นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 19. วันที่ 13 พฤศจิกายน ร่วมรับฟังการให้ความรู้ออนไลน์ที่จัดโดย บ้านหญิง เบอร์ลิน เรื่อง “เงินบำนาญและเงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” บรรยายโดยทนายความ Esther Kelideiter (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางจรรยา แซ่เจียง)
 20. วันที่ 19 พฤศจิกายน จัดประชุมร่วมกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศและกรรมการบริหารเครือข่ายฯตามระเบียบข้อ 6.3 ผู้เข้าร่วม 26 คน 12 ประเทศ รวม กรรมการบริหารทุกคน
 21. วันที่ 25 พฤศจิกายน ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ โครงการกงสุญสัญจรเพื่อคนไทยในราชอาณาจักรสเปน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ผู้เข้าร่วม 94 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางสาวจามจุรี ดำจุติ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)
 22. วันที่ 27 พฤศจิกายน ร่วมฟัง Thara Talk ครั้งที่ 1 “การแยกกันอยู่ การหย่าร้าง เงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” คุณพยุงศรี กุลวงศ์ ธาราอาสุโส จัดโดย สมาคมธารา ผู้เข้าร่วม 19 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)
 23. วันที่ 7 ธันวาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความกตัญญูในมิติของการค้ามนุษย์ทางเพศ” วิทยากรรับเชิญ รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง)
 24. วันที่ 16-18 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านเทคนิคการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานในอาชญากรรมคดีพิเศษ จัดโดย กรมบังคับคดีพิเศษ ณ ลีฟ วัลเลต์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)
 25. วันที่ 18 ธันวาคม สอนออนไลน์การทำหน้ากากผ้าด้วยการเย็บมือ โดย นางพจณี เรอโนซ์ ฝรั่งเศส ผู้เรียน 4 คน (นางจรรยา แซ่เจียง นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจงเจริญ ศรแก้ว นาตาลี สตอรีย์)

ผลงานประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เพจเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Page)

 1. ผู้ติดตามเพจ (Likes) 7523 คน เพจที่ติดตามซึ่งกันและกัน 52 เพจ (Mutual) เพจที่ติดตามฝ่ายเดียว 67 เพจ (Following)
 2. กลุ่ม “เราคือจิตอาสา We are Jit-Arsa” มีสมาชิก 1233 คน
 3. กลุ่ม “การงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป” มีสมาชิก 438 คน
 4. กลุ่ม “อย่าลืมชาวนาเขตถ้ำหลวง” มีสมาชิก 132 คน

เว็บไซต์ (Website)

 • สมาชิกเว็บไซต์ จำนวน 255 Subscribers และ 28 หน่วยงาน
 • บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งหมด 168 บทความ เฉพาะในปี 2565 มี 12 บทความ
 • บทความที่ได้รับการเปิดอ่านในระดับ ดี (Good) มี 27 บทความ
 • บทความที่ไม่มีคนสนใจ (Need improvements) 13 บทความ
 • บทความที่ได้รับความสนใจปานกลาง (OK) 31 บทความ
 • จัดทำโครงการ “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” โดยการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โครงการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และมีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เครือข่ายฯได้จัดส่งรายงานสรุปโครงการและรายงานการเงินให้ทางกองทุนฯเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สื่ออื่นๆ

 • ช่องยูทู้บ TWNE เพื่อรองรับผลงานของเครือข่ายฯและสมาชิก มีคลิปทั้งหมด 28 คลิป และมีผู้สมัครรับข่าวสาร (subscribers) จำนวน 462 คน
 • ทวิตเตอร์ @TWNE17 เป็นช่องทางเพื่อแชร์ข่าวสารจากเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และเพื่อติดตามข่าวสารทั่วยุโรปที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาไทย
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาอังกฤษ
 • จดหมายข่าวเว็บไซต์รายเดือน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม