Hungary

ออเจ้าจะไปฮังการี…รึ

ออเจ้าก็รู้ว่าฮังการีเข้าไม่ยาก แต่ก็อยู่ไม่ง่าย ตอนนี้คนแถวหน้าสบาย แต่อาจจะไม่นาน อีกหน่อยคนแถวหลัง ก็จะลำบากขึ้นไม่น้อยทีเดียว

กฎหมายแรงงานฮังการี 2017

สัญญาจ้างงานในฮังการีอาจทำได้ในรูปแบบ “สัญญาชั่วคราว” และ “สัญญาถาวรที่ไม่จำกัดเวลา” การบอกเลิกสัญญาสามารถทำได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย หรือด้วยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า