PFA

ปฐมพยาบาลใจ

การปฐมพยาบาลทางใจ หรือ Psychological First Aid เป็นทักษะที่อาสาสมัครสามารถนำไปใช้ได้กับผู้เพิ่งประสบเหตุการณ์วิกฤติ โดยท่านไม่ต้องมีคุณสมบัติถึงขั้นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ แต่แน่นอนว่าท่านจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและเตรียมพร้อมหลายด้าน เพื่อให้ทำหน้าที่นี้ได้สมประโยชน์ของผู้ประสบทุกข์