เงินบํานาญ-เงินบำนาญแม่หม้าย (สามีเสียชีวิต)
Rente und Witwenrente

เอกสารประกอบการบรรยาย เงินบํานาญและเงินบํานาญแม่หม้าย (สามีเสียชีวิต) จัดโดย บ้านหญิง เบอร์ลิน
บรรยายโดย นาง Esther Kelideiter เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

แปลโดย Parichat Pai

กองทุนประกันบํานาญ Die Rentenversicherung ถือเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นมิตรและให้คําปรึกษาได้ดี ประชาชนสามารถไปขอคําปรึกษาที่หน่วยงานได้ ที่อยู่ของหน่วยงานให้ดูตามแผ่นพับของกองทุนประกันบํานาญหรือในอินเตอร์เนท คําแนะนํา

คำแนะนำ ควรขอคำปรึกษาจากองทุนฯ และหากกองทุนฯเขียนคำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ จะดีที่สุด

เงินบํานาญกรณีเกษียณอายุ Altersrente

ประเภทเงินบํานาญเกษียณอายุ

 • เงินบํานาญ สําหรับผู้ที่ทํางานมาเป็นระยะยาวนาน (ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันบํานาญตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป)
 • เงินบํานาญ สําหรับผู้ที่ทํางานมามาเป็นระยะยาว (ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันบํานาญตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป)
 • เงินบํานาญสําหรับผู้มีความพิการอย่างมาก (สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่ อายุ 60 ปี ขึ้นไป)

คุณสมบัติ

 • ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนบํานาญเป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป (ระยะเวลาการส่งเงินสมทบเข้าประกันบํานาญ มีทั้งการส่งเงินเข้ากองทุนฯแบบภาคบังคับและการ ส่งเงินเข้ากองทุนฯแบบสมัครใจ รวมทั้งเวลาการเลี้ยงดูบุตร และเวลาชดเชยที่เสมือนเป็นการส่งเงินเข้ากองทุน)
 • และระยะเวลาจากการแบ่งเบี้ยบํานาญหลังการหย่า

การส่งเงินเข้ากองทุนประกันบํานาญภาคบังคับ ได้แก่

 • งานที่เป็นลูกจ้าง
 • แม้แต่การทํางานในต่างประเทศ ซึ่งในบางกรณีสามารถนํามาพิจารณาได้ เนื่องจากมีข้อตกลง ระหว่างประเทศเรื่องกองทุนประกันสังคมของกลุ่มประเทศอียูและอีกหลายประเทศ หากท่านเคย ทํางานในต่างประเทศมาก่อน ต้องแจ้งให้กองทุนประกันบํานาญทราบด้วย
 • งานมินิจ๊อบ เริ่มให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันบํานาญ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013
 • การพยาบาลบุคคลที่ต้องได้รับการพยาบาล ตั้งแต่ระดับ 2 (Pflegestufe 2) ขึ้นไป โดยกองทุนการ
 • พยาบาล Pflegekasse ต้องยอมรับการพยาบาลดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และต้องเป็นการพยาบาลอย่างน้อย 10 ชม. หรือ สองวันต่อสัปดาห์
 • การเลี้ยงดูบุตรที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1991 ให้นับเป็นเวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นเวลา 24 เดือน
 • สําหรับบุตรที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1991 ให้นับเป็นวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นเวลา 36 เดือน
 • ผู้ที่รับเงินประกันว่างงาน ได้รับสิทธิหรือความช่วยเหลือจาก Bundesagentur für Arbeit แต่ไม่ใช่ จาก Jobcenter

ช่วงระยะเวลาการเรียนการศึกษา

อายุการรับเงินบํานาญเกษียณอายุ อายุตามเกณฑ์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาจากอายุ 65 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 67 ปี
ท่านจะเกษียณอายุตามเกณฑ์เมื่อไหร่ ให้ดูแผ่นพับหน้า 8 ท่านสามารถขอเกษียณได้ก่อนกําหนด แต่จะ

ถูกหักเงิน
หาก Jobcenter สั่งให้ไปยื่นขอเงินบํานาญ ต้องขอคําจากปรึกษาทนายก่อน

การรับเงินบํานาญ

การยื่นขอเงินบํานาญ โดยส่วนมากแล้ว หากยื่นช้า จะจ่ายย้อนหลังให้สามเดือน ทางกองทุนประกันบํานาญเองแนะนําว่า ให้ยื่นขอสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันที่จะได้รับเงินบํานาญตามกําหนด

รูปแบบการยื่นขอ

อันดับแรก สามารถเขียนยื่นขอโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มได้ ให้เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขประจําตัวของตน จากกองทุนประกันบํานาญ ยื่นขอ โดยส่งแฟ๊กซ์และเก็บใบยืนยันการส่งแฟ๊กซ์ไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากนั้น กองทุนประกันบํานาญจะขอให้กรอกแบบฟอร์ม (สามารถค้นหาแบบฟอร์มนี้ได้ในอินเตอร์เนท)และส่งกลับไปที่กองทุนฯ

เอกสารที่ต้องใช้สําหรับการยื่นขอ ดูในหน้า 9
คําแนะนํา ควรขอให้กองทุนประกันบํานาญระบุระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนและการส่งเงินเข้ากองทุนฯ (Kontenklärung)

เงินบํานาญสําหรับผู้ที่อยู่ข้างหลัง Hinterbliebenenrente

ประเภท

 • เงินบํานาญกรณีเป็นหม้าย (สามีหรือภรรยาเสียชีวิต)
 • เงินกําพร้า (สําหรับบุตร จนบุตรอายุ 18 ปี หรือจนถึงอายุ 27 ปี)
 • เงินเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (สําหรับคู่สามีภรรยาที่หย่ากันแล้ว และอีกฝ่ายยังต้องเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ทําให้สิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินแม่หม้ายแย่ลง

จะใช้กฎเกณฑ์เดิม ก็ต่อเมื่อ

 • สามีเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2002 หรือ
 • สามีเสียชีวิตหลังวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2001 และตัวท่านและสามีแต่งงานกันก่อนวันที่ 1 มกราคม

ค.ศ. 2002 และฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาเกิดก่อนวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1962

คุณสมบัติการรับเงินแม่หม้าย

 • มีสถานภาพสมรสตามกฎหมายเมื่อตอนที่ฝ่ายสามีเสียชีวิต
 • สามีที่เสียชีวิตได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันบํานาญเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • เมื่อสามีเสียชีวิตแล้ว ตัวท่านเองไม่ได้แต่งงานใหม่

เงินแม่หม้ายกองเล็ก เงินแม่หม้ายกองใหญ่ Kleine und große Witwenrente

ท่านจะได้รับเงินแม่หม้าย กองเล็ก เมื่อ

 • ท่านอายุยังไม่ถึง 47 ปี
 • เป็นบุคคลที่ทํางานเต็มเวลาได้
 • ไม่ต้องเลี้ยงดูบุตร

เงินแม่หม้ายกองเล็ก คิดเป็นจํานวน 25% ของเงินบํานาญที่สามีจะได้รับ เงินแม่หม้ายกองเล็กนี้จะจ่ายให้เพียง 24 เดือน (ตามกฎหมายเดิม จ่ายแบบไม่จํากัดระยะเวลา)

ท่านจะได้รับเงินแม่หม้าย กองใหญ่ เมื่อ

 • ท่านมีอายุตั้งแต่ 47 ปี ขึ้นไป หรือ
 • ท่านเป็นบุคคลที่ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาได้ หรือ เป็นบุคคลไม่สามารถทํางานได้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2000
 • ท่านเลี้ยงดูบุตรของตัวเอง หรือ บุตรของสามีที่เสียชีวิต ซึ่งบุตรยังอายุไม่ถึง 18 ปี (ลูกเลี้ยง ลูก อุปภัมภ์ หลาน) และบุตรพิการของตนเองหรือบุตรพิการของสามี (ไม่จํากัดอายุ)

เงินแม่หม้ายกองใหญ่ คิดเป็นจํานวน 55 % ของเงินบํานาญที่สามีจะได้รับหรือตามเงินบํานาญที่สามีได้รับ แล้ว หากสามีเสียชีวิตก่อนอายุ 65 ปี จํานวนเงินบํานาญก็จะลดลงไป เงินแม่หม้ายกองใหญ่นี้จะจ่ายให้แบบ ไม่จํากัดระยะเวลา

เงินแม่หม้ายเบิกจ่ายล่วงหน้า Rentenvorschuss

ต้องยื่นขอภายใน 30 วัน หลังจากสามีเสียชีวิต ท่านจะได้รับเงินแม่หม้ายล่วงหน้า 3 เดือน เป็นจํานวนเต็มของเงินบํานาญที่สามีจะได้รับเป็นระยะเวลาสาม เดือนนับตั้งแต่เดือนที่สามีเสียชีวิต

******************

Die richtige Altersrente für Sie
Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten
Ihr Rentenantrag – so geht’s

Photo Credit by Thể Phạm