รายงาน

การประชุมสามัญประจำปีทดแทน 2563/2020

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ออนไลน์ผ่านซูม

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทางซูม จำนวน 51 ท่าน จาก 13 ประเทศ (เป็นภาคี 12 องค์กร) (20 ท่านเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายฯ เป็นครั้งแรก)

การเปิดประชุม

เครือข่ายฯและเจ้าภาพไม่สามารถจัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ที่นครมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสตามที่วางแผนไว้ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้จัดประชุมทดแทนผ่านโปรแกรมซูม ในธีม “ขอสืบสาน ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้ (Nothing can stop us!)”

ที่ประชุมได้รับฟังสาส์นจากคุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานหมดวาระ ดังนี้

“สวัสดีค่ะ

เนื่องจากประธานหมดวาระไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงขอให้ กก บห. ชุดปฏิบัติงานนําสาร ต่อไปนี้เข้าวาระแจ้งสมาชิกและลงไว้ในบันทึกการประชุม

 1. กรรมการบริหารชุดหมดวาระขอแสดงความระลึกถึงเครือข่ายฯและสมาชิก
 2. คณะกรรมการบริหารหมดวาระร่วมปฏิบัติงานที่คาบวาระตามความประสงค์ของคณะกรรมการชุดใหม่เท่าที่จะทําได้ เพื่อไม่ละเลยงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้เริ่มมาแล้วตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายฯ
 3. คณะกรรมการบริหารหมดวาระ ร่วมให้ความคิดเห็น ข้อมูลและร่วมโครงการใหม่ตามความประสงค์ของกรรมการบริหารปฏิบัติการตามแต่โอกาสจะอํานวย ทั้งนี้เพื่อให้การส่ง-รับงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ขอบคุณค่ะ”

วาระที่ 1 รายงานและรับรองบันทึกการประชุมสามัญประจำปี 2562/2019 ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประธานเครือข่ายฯ สรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปี ณ นครซูริก ดังปรากฏในวารสารสารสตรี ฉบับปี 2563/2020 หน้าที่ 44-45

 • องค์ประชุมรับรองวาระรายงานต่าง ๆ
 • อนุกรรมการเลือกตั้ง นำโดยคุณศรีสมร เมเยอร์ ประธานอนุกรรมการฯ จัดดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วยผู้สมัคร คือ นางจงเจริญ ศรแก้ว (ประธาน) นางพินทุสร แอนซ์ตี (รองประธาน) นางจรรยา แซ่เจียง (รองประธาน) นางทวีพร บรันดท์ (เลขานุการ) และนายอนุรักษ์ วีระเดชะ (เหรัญญิก) ผู้สมัครทุกตำแหน่งได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมาก และได้รับมอบหน้าที่ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริหารชุดหมดวาระในรูปแบบสัญญลักษณ์เป็นปากกาสลักชื่อเครือข่ายฯ
 • องค์ประชุมฯลงมติเลือกประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดงานในปี 2563/2020 คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จากประเทศที่เสนอตัวสามประเทศ คือ สวีเดน ฝรั่งเศส และ ประเทศไทย
 • คุณประไพรัตน์ มิกซ์ กล่าวอำลาในนามคณะกรรมการบริหารชุดหมดวาระ พร้อมบทกลอนให้กำลังใจ

สรุปวาระที่ 1 : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญปี พ.ศ. 2562 (นครซูริก) ด้วยคะแนน 46 เสียง

วาระที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 2562/2019

คุณจรรยา แซ่เจียง รองประธานคนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ

 • การทำงานในหนึ่งปีที่ผ่านมา เน้นการส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารชุดหมดวาระและชุดใหม่ ในแนวคิด “สืบสาน-ส่งเสริม-สร้างสรรค์”
 • เครือข่ายฯมีสมาชิกใหม่ในปี 2562/2019 จำนวน 8 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สหราชอาณาจักร และ ราชอาณาจักรไทย
 • กองเลขานุการได้นำทะเบียนสมาชิกเข้าระบบฐานข้อมูลเอ็กซ์เซล (เริ่มมิถุนายน พ.ศ. 2562)
 • ประธานหมดวาระและประธานปฏิบัติการร่วมปิดโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์และส่งรายงานให้ พม. (เว็บไซต์เริ่มต้นเดือนมีนาคม 2560 โครงการฯเริ่มเดือนมีนาคมและสิ้นสุดกันยายน พ.ศ. 2562)
 • เพื่อรับสถานการณ์โควิด คณะกรรมการบริหารได้เพิ่มการใช้สื่อโซเชียลเพื่อติดต่อส่งข่าวระหว่างสมาชิก สร้างกลุ่มจิตอาสา เก็บบทเรียนการทำงาน อบรมทักษะ เผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างทีมจิตอาสาคนรุ่นใหม่-เก่า ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น จัดอบรมทักษะการตัดต่อวิดีทัศน์  
 • คณะกรรมการบริหารเปิดพื้นที่การทำงานด้านวิชาชีพนวดไทย เช่น เขียนโครงการเสนอ พม. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีหญิงไทยในงานนวดไทยในยุโรป โครงการได้ผ่านการพิจารณาในหลักการ
 • เครือข่ายฯมีผลงานประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำเพจ การเปิดกลุ่มเราคือจิตอาสา การจัดทำ Website การเปิดช่อง YouTube บัญชี Twitter จัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯ 

ผลงานด้านประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ

เพจเครือข่ายฯ

 • จำนวนผู้กดไลก์เพจเครือข่ายฯ เพิ่มจาก 4,824 ไลก์ (likes) ในเดือนเมษายน 2019 เป็น 6,499 ไลค์ในเดือนมีนาคม 2020 และจำนวนผู้ติดตามจาก 4,931 เป็น 6,700 follows ถือว่าเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์
 • โพสต์ในเพจฯมีจำนวน 220 โพสต์ในรอบปีที่ผ่านมา เฉลี่ยมีการโพสต์สัปดาห์ละประมาณ 4 โพสต์
 • โพสต์ที่ได้รับการติดตาม การส่งต่อมากที่สุดคือ โพสต์หญิงไทยหายสาบสูญในเยอรมนี และเหตุการณ์ไวรัสระบาดในอิตาลี รวมแล้วการแชร์ถึง 14,000 แชร์

เว็บไซต์เครือข่ายฯ (ดูภาพ)

สรุปวาระที่ 2 : องก์ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานในปี 2562/2019

วาระที่ 3 รายงานการเงินปี 2562/2019)

 • คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก นำเสนอรายงานการเงิน พร้อมคำอธิบายประกอบ
 • เครือข่ายฯมีสองบัญชี คือ บัญชีธนาคารและบัญชีเงินสด ประธานหมดวาระและเหรัญญิกเป็นผู้ดูแลบัญชีธนาคาร ประธานเป็นผู้ดูแลบัญชีเงินสด ที่สร้างขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการใช้จ่าย
 • คุณนงลักษณ์ ประธานหมดวาระ ได้ส่งต่อบัญชีเงินสดให้คุณจงเจริญ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2562
 • การทำบัญชีเน้นความโปร่งใส ไม่ให้เกิดความผิดพลาด แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนเพราะอัตราแลกเปลี่ยน
 • เนื่องจากสถานการณ์โควิด การส่งรายงานการเงินต้องทำทางอีเมล อาจมีการขัดข้อง
 • คุณสหะ สารพันธ์ ผู้ตรวจบัญชีให้ความคิดเห็นว่าเนื่องจากเป็นการตรวจออนไลน์ ยังขาดรายละเอียดหลายอย่าง และไม่มีโอกาสได้ปรึกษาสอบถามแบบตัวต่อตัว จึงขอเวลาสำหรับตรวจสอบเพิ่มเติม (หมายเหตุ คุณพยุงศรี กุลวงศ์ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)
 • ที่ประชุมตั้งคำถามและสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และสรุปว่าให้องค์ประชุมให้รับทราบรายรับ-รายจ่ายไปก่อน และให้ขยายเวลาการตรวจบัญชีไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบริหารจะส่งรายงานการเงินที่ผู้ตรวจบัญชีรับรองแล้วให้สมาชิกทางอีเมลต่อไป

สรุปวาระที่ 3

 • องค์ประชุมลงมติรับทราบ รายรับ-รายจ่าย ของเครือข่ายฯ
 • ผู้ตรวจบัญชีจะตรวจรายงานการเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • หมายเหตุแนบวาระที่ 3
 • ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารปรับปรุงรายงานการเงินตามคำแนะนำของผู้ตรวจบัญชี และเพิ่มเติมคำอธิบายในส่วนที่สมาชิกยังไม่กระจ่าง
 • ผู้ตรวจบัญชีรับรองรายงานการเงินฉบับปรับปรุงในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พร้อมคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง
 • สมาชิกลงคะแนนรับรองรายงานการเงินผ่านสื่อออนไลน์ (อีเมลและไลน์) โดยสรุปผลในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้ สมาชิกรับรองรายงานการเงิน 57 คะแนน ไม่รับรอง 4 คะแนน และไม่ออกเสียง 3 คะแนน รวมผู้ออกเสียงทั้งหมด 64 ท่าน

 

วาระที่ 4 แผนงานเครือข่ายฯ ปี พ.ศ. 2563-2564 (2020-2021)

คุณพินทุสร แอนซ์ตี รองประธานคนที่ 1 นำเสนอแผนงานเครือข่ายฯในสองปีข้างหน้า ดังนี้

3.1    กิจกรรมสำคัญโดยสรุปสำหรับปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย การประชุมสามัญทดแทนทางซูม การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือหญิงไทย โดย พม. (กรกฎาคม) การสัมมนาการยกระดับนวดไทย ที่ลอนดอน (กันยายน) การอบรมสัมมนาและกิจกรรมดีต่อใจประเทศสมาชิก และ การงานฉลองครบรอบ 20 ปีเครือข่ายฯ (พฤศจิกายน)

3.2    กิจกรรมสำคัญสำหรับปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ที่มาร์แซย์ อบรมสัมมนาและกิจกรรมดีต่อใจในประเทศสมาชิก อบรมทักษะและกิจกรรมดีต่อใจออนไลน์ต่อเนื่อง การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวิดีทัศน์ต่าง ๆ และพัฒนาฐานข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือร่วมสำหรับประเทศสมาชิก

สรุปวาระที่ 4 : ที่ประชุมรับทราบแผนงานเครือข่ายฯ

วาระที่ 5 เจ้าภาพการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2564/2021

สรุปวาระที่ 5 : องค์ประชุมรับรองฝรั่งเศสเป็นประเทศเจ้าภาพประจำปี 2021 ด้วยคะแนน 43 เสียง ไม่มีความเห็น 3 เสียง

คุณทวีพร บรันดท์ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม

5.1 เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศสมาชิกทั่วยุโรปและทั่วโลกมีผลให้เครือข่ายฯและสมาคมไทย-โพรวองซ์ เจ้าภาพการประชุมของปีนี้ ต้องประกาศยกเลิกจัดงานประชุมสามัญ ณ นครมาร์แซย์

5.2 สมาคมไทย-โพรวองซ์ และภาคี Help-Thai ประเทศฝรั่งเศส ยังยินดีจัดงานประชุมสามัญประจำปี โดยขอเลื่อนไปจัดในปี 2564/2021 และ ไม่มีประเทศอื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทน เครือข่ายฯจึงขอให้องค์ประชุมรับรอง “ฝรั่งเศส” เป็นประเทศเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง

5.3  คุณน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ ในนามของเจ้าภาพ กล่าวต้อนรับสมาชิกสู่นครมาร์แซย์ โดยหมายเหตุว่าทางเจ้าภาพได้เตรียมงานประชุมปี 2563/2020 และจองสถานที่ประชุมที่พิเศษไว้ แต่เกิดสถานการณ์โควิดทำให้ต้องยกเลิก  สำหรับปี 2564/2021 อาจไม่ได้สถานที่เดิม แต่จะหาสถานที่ที่เหมาะสมและยินดีต้อนรับทุกท่าน

วาระอื่น ๆ

 • แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้ประสานงานประเทศ (ดังปรากฏในวารสารสารสตรีหน้า 44 )
 • แนะนำบรรณาธิการสารสตรี (คุณนริสา เชื้อวิดุล-ออ)
 • แจ้งข้อมูลสมาชิกรายบุคคลและองค์กรภาคีปัจจุบัน (104 คน 24 ภาคี ใน 19 ประเทศ)
 • แนะนำกองเลขานุการเครือข่ายฯ (คุณทวีพร-เลขานุการ คุณปิยวดี-ผู้ช่วยเลขานุการ)
 • กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและบริจาคด้านต่าง ๆ กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ลาออก (คุณกัลยา แบร์วาลล์ สวีเดน) และกล่าวรำลึกถึงสมาชิกที่เสียชีวิต (คุณศรีนวล พลสาย ฮ็อฟฟ์มันน์ เยอรมนี)
 • เครือข่ายฯนำเสนอคลิปเพลงพิเศษ “New Day” ที่ประพันธ์โดย Dave Anstey และแปลเนื้อเพลงเป็นไทยโดย วารีอักษรา

บันทึกประชุม โดย

ขวัญระวีร์ บวรประทีปต์

จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์

ตรวจทาน โดย

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์

จรรยา แซ่เจียง

พินทุสร แอนซ์ตี

อนุรักษ์ วีระเดชะ

กิจกรรมพิเศษ

คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ ดำเนินรายการประกวดขวัญใจคอฟฟี่เบรก / ขวัญใจกรรมการ / ขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) โดยมีรางวัล คือ บัตรเข้างานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองครบรอบ 20 ปี

ผลการประกวด

รางวัลที่หนึ่ง ขวัญใจคอฟฟี่เบรก ผู้เข้ารอบจำนวน 5 ท่านคือ 1. คุณสุธิษา เคียเร็นซ์ ยูเค (ได้ 11 คะแนน) 2. คุณอชิตา กรีซ (ได้ 9 คะแนน) 3. คุณปิยวดี บังศรี สวีเดน (ได้ 6 คะแนน) 4. ทีมสวีเดนเป็นกลุ่ม นำทีมโดยคุณอลิสา ปานทอง และ คุณสิรินทรา ฮันส์สัน  (ได้ 5 คะแนน) และ 5. คุณกรรธนา มึลเลอร์ สวิตเซอร์แลนด์ (ได้ 5 คะแนน)

ประกาศผู้ชนะขวัญใจคอฟฟี่เบรก คือ คุณสุธิษา (เล็ก) เคียเร็นซ์ (ยูเค) ในชุดของว่างแบบอังกฤษ

รางวัลที่สอง ขวัญใจกรรมการ TWNE ไม่มีการโหวต ทำการเลือกเลย ประกาศผลโดยคุณพินทุสร ผู้ชนะขวัญใจกรรมการ คือ คุณจรรยา (หนิง) ตู้หงษา เมลลเกรน (สวีเดน) ในชุดของว่างรวมมิตรแบบฟินนิช

รางวัลที่สาม ขวัญใจช่างภาพ ผู้เข้ารอบจำนวน 4 ท่าน คือ 1. คุณติ๋ม เยอรมนี 2. คุณสุธิษา ยูเค 3. คุณขวัญระวีร์ กรีซ 4. คุณจีจี้ สวิตฯ ผู้ให้คะแนนคือ คุณตฤณ ขุมทรัพย์ และคุณชุติมา แฮล์ก

ประกาศผู้ชนะขวัญใจช่างภาพ คือ คุณภัทรฑรวรรณ (จีจี้) ชายเลอร์ (สวิตเซอร์แลนด์) ในชุดพร้อมรบโควิด-19