รายงานการประชุมปี 2019

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า 29 เสียง และลงคะแนนในที่ประชุม 38 เสียง รวมเป็น 67 เสียง ผู้สมัครต้องได้เสียงรวมเกินครึ่งหนึ่ง หรือ 34 คะแนน จึงจะถือว่าได้รับเลือกตั้ง

Pok Sornkaew

24 พฤษภาคม 2562
Message us