รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562/2019

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ณ นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เปิดการประชุม

คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่ายฯกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 / 2018

 • คุณเสริมศรี บุญสุตม์ รองประธานคนที่ 2 กล่าวเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดที่นครฮัมบูร์ก เยอรมนี เนื้อหารายงานปรากฏในวารสารสารสตรีฉบับปี 2019 องค์ประชุมรับรองรายงาน
 • องค์ประชุมแต่งตั้งคณะบรรณาธิการวารสารสารสตรีชุดใหม่ ประกอบด้วยนางจงเจริญ ศรแก้ว นางธัญญกร เฟย์ทิงแกย์ และนายฐิติพัฒน์ ชัยศักดิ์ธาตรี แทนนางประไพรัตน์ มิกซ์ ซึ่งขอวางมือจากหน้าที่บรรณาธิการ
 • องค์ประชุมเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563/2020

วาระที่ 2 รายงานการเงิน

 • คุณอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก นำเสนอรายงานการเงินปี 2561

บัญชีธนาคาร          ยอดเงินคงเหลือยกมาต้นปี 2,649.57€

รายรับระหว่างปี 360€

รายจ่ายระหว่างปี 52.25€

ยอดเงินคงเหลือสิ้นปี 2,957.32€

บัญชีเงินสด            ยอดเงินคงเหลือยกมาต้นปี 1,263.60€

รายรับระหว่างปี 4,637.91€

รายจ่ายระหว่างปี 5,952.40€

ยอดเงินคงเหลือสิ้นปี ติดลบ (-50.84€)

 • ในปี 2018 เครือข่ายฯมีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย
 • คุณสหะ สารพันธ์ ผู้ตรวจบัญชี ชี้แจงการตรวจบัญชี ตั้งข้อสังเกต และยืนยันว่าบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสดถูกต้อง และให้การรับรองบัญชีเครือข่าย
 • องค์ประชุมรับรองรายงานการเงิน

วาระที่ 3 งานประชาสัมพันธ์

 • คุณจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 • Page: ผู้ติดตาม 4,892 คน เพิ่มขึ้น 24% จำนวนโพสต์หนึ่งปีมากกว่า 150 โพสต์ เปิดกลุ่ม “เราคือจิตอาสา”
 • Website: ผู้ใช้ 27,660 คน เป็นผู้ใช้ที่ย้อนกลับมา 9.9% อัตราตีกลับ 1.08% การเปิดอ่าน เฉลี่ย 53 วินาที ประเทศใช้งานลำดับต้น ๆ ได้แก่ ไทย สหรัฐ อังกฤษ นอรเวย์ เยอรมนี สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส
 • แผนงานต่อไป รักษาคุณภาพ เพิ่มฐานผู้ใช้ เพิ่มแอดมิน ในทุกช่องทาง เพิ่มรูปแบบ เพิ่มเนื้อหา ขยายฐานนักเขียน เพิ่มสื่อ ภาพ คลิป สารคดี อีบุ๊กส์ ฯลฯ ตามงบ แปลคำแนะนำเครือข่ายฯเป็นภาษาของประเทศภาคี สรุปบทเรียน
 • คุณนงลักษณ์แจ้งว่าเครือข่ายฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม) เพื่อทำโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณห้าเดือน

วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน

 • คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ แจ้งว่าผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในปี 2561 มีรายงานในวารสารสารสตรีฉบับปี 2019 หน้า 12-13

วาระที่ 5 เลือกเจ้าภาพการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563

 • มีภาคีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากสามประเทศ คือ สวีเดน ฝรั่งเศส และประเทศไทย 
 • ฝรั่งเศสได้รับเลือกด้วยคะแนน 29 เสียง (สวีเดน 21 เสียง และ ไทย 1 เสียง) 
 • การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563 ปีหน้าจะจัดที่นครมาร์เเซย์ (Marseille) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสมาคมไทย-โพรวองซ์ เป็นเจ้าภาพ

วาระที่ 6 คณะกรรมการชุดหมดวาระกล่าวอำลา


 • คุณประไพรัตน์ มิกซ์ รองประธาน กล่าวอำลาในนามของคณะกรรมการบริหารหมดวาระด้วยบทกลอน

จำใจ ต้องจากลา            ถึงเวลา ต้องจากไป

ฝากไว้ ให้เพื่อน ๆ          ไม่ลืมเลือน ถอยไปไหน

จากไป ไม่จากไกล         ยังห่วงใย ให้ชาวเรา

นงลักษณ์ ต้องเลี้ยงหลาน         ไม่รำคาญ บอกว่ารวย

เสริมศรี ไม่รีรอ               บอกว่าพอ แล้วทำงาน

โสพิศ บ่นหงุดหงิด          ขอหยุดนิด เดี๋ยวมาใหม่

ประไพรัตน์ บอกตัดใจ                  ต้องปล่อยให้ น้อง ๆ ทำ

ไปแล้ว ไม่ไปลับ             จะกลับมา ให้เห็นหน้า

ไปแล้ว ไม่บอกลา           เพราะบอกว่า Auf Wiedersehen

วาระที่ 7 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

 • คณะอนุกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วย
 • คุณศรีสมร เมเยอร์ ประธานอนุกรรมการ
 • คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ และคุณประไพรัตน์ มิกซ์ อนุกรรมการ
 • คุณชุติมา แฮล์ก (สวิตฯ) และ คุณอรทัย บุคคาฟุสคา (อิตาลี) เป็นผู้ช่วยนับคะแนน
 • ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประกอบด้วย ผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า 29 เสียง และลงคะแนนในที่ประชุม 38 เสียง รวมเป็น 67 เสียง ผู้สมัครต้องได้คะแนนเสียงรวมเกินครึ่งหนึ่ง หรือ 34 คะแนน จึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
 • ผู้สมัครออกมาแนะนำตัวและตอบคำถามทีละคน หลังจากแนะนำตัว สมาชิกกาใบลงคะแนนว่า “รับรอง” “ไม่รับรอง” หรือ “ไม่ออกเสียง” และมอบให้ผู้ช่วยนับคะแนนรับไปให้ประธานอนุกรรมการเปิดใบลงคะแนนเสียง
 • ผลการลงคะแนนเสียงตามลำดับ  
  • นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประธานฯ รับรอง 54 ไม่รับรอง 12 และไม่ออกเสียง 1
  • นางพินทุสร แอนซ์ตี รองประธานคนที่หนึ่ง รับรอง 60 ไม่รับรอง 1 และไม่ออกเสียง 6
  • นางจรรยา แซ่เจียง รองประธานคนที่สอง รับรอง 57 ไม่รับรอง 5 และไม่ออกเสียง 5
  • นางทวีพร บรันดท์ เลขานุการ รับรอง 49 ไม่รับรอง 12 และไม่ออกเสียง 6
  • นายอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก รับรอง 64 ไม่รับรอง 1 และไม่ออกเสียง 1 ออกเสียงหลังปิดรับใบลงคะแนนเสียง 1
 • คุณศรีสมร เมเยอร์ ประกาศผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการว่า ผู้เสนอตัวรับเลือกทั้งหมดได้รับเลือกตั้งจากองค์ประชุม
 • คณะกรรมการบริหารชุดหมดวาระมอบปากกาสลักชื่อเครือข่ายฯเป็นสัญญลักษณ์ของการมอบหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารชุดได้รับการเลือกตั้ง

ปิดการประชุม

 • คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ กล่าวปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562