ประชุมใหญ่ 2019 ซูริก

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป สมาคมไทย สวิตฯภาคกลาง สมาคมช้างเผือกและโรงเรียนช้างน้อย สมาคมแสงตะวันและโรงเรียนอาทิตย์อุทัย ชมรมไทย สวิตเซอร์แลนด์และโรงเรียนไทย สวิตฯอาคเนย์ ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ มีความยินดีเชิญร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562/2019 นวัตกรรมชีวิต One Life, Two Worlds วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562/2019 ณ ห้องประชุมของ ศูนย์คริสตจักร เซ็นต์ โจเซฟ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส Pfarrei St. Josef Röntgenstrasse 80, 8005 Zürich

ค่าลงทะเบียน รวมเครื่องดื่ม อาหารว่างสี่มื้อ อาหารกลางวันสองมื้อ กระเป๋าเอกสารและ “กล่องวิเศษ”

วันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 / 2019
– สมาชิกขององค์กรเจ้าภาพ และผู้สนใจจากสมาพันธรัฐสวิส 25 ยูโร / 30 ฟรังก์สวิส
– สมาชิกเครือข่ายฯนอกสมาพันธรัฐสวิส 30 ยูโร / 35 ฟรังก์สวิส
– ผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 35 ยูโร / 40 ฟรังก์สวิส
ค่าสมาชิก สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก บุคคล 30 ยูโร / ปี ตลอดชีพ 300 ยูโร
ภาคีองค์กร 50 ยูโร / ปี ถาวร 500 ยูโร
ค่าผ่านประตูงานเลี้ยงสังสรรค์ 40 ยูโร / 45 ฟรังก์สวิส รวมอาหารและน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าทัศนศึกษา 40 ยูโร / 45 ฟรังก์สวิส ค่าเดินทาง อาหารกล่องและน้ำดื่ม

#กำหนดการ (แก้ไขวันที่ 7 เมษายน 2562)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา
สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก และรับบัตรเลือกตั้ง

09:30 น. การประชุมสามัญประจำปี 2561 / 2018
พิธีกร อัมพิกา ฮูเบอร์ / อนุรักษ์ วีระเดชะ
พิธีบริกร สิริโสภา พาบส์ และคณะ
คณะแปล ศรีสมร เมเยอร์ / นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ / จรรยา เจียง

• ดำเนินการประชุม นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่าย ฯ
• เลือกผู้นับคะแนนเสียง
• รายงานและรับรองบันทึกการประชุมสามัญประจำปี 2561 / 2018 ณ นครแฮมเบิร์ก เยอรมนี เสริมศรี บุญสุตม์ รองประธาน
• รายงานและรับรองรายงานการเงินปี 2561 / 2018 อนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก และ พยุงศรี กุลวงศ์ ผู้ตรวจบัญชี
• รายงานงานประชาสัมพันธ์ จงเจริญ ศรแก้ว ประชาสัมพันธ์
• รายงานผลงานปี 2561 / 2018 นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
• เลือกเจ้าภาพการประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 / 2020 คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณและอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระ
ประไพรัตน์ มิกซ์ รองประธาน

10.45 อาหารว่าง

11.00 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พยุงศรี กุลวงศ์
• คณะกรรมการชุดใหม่แนะนำตัวและเสนอโครงการ ข้อเสนอจากสมาชิก

12:00-13.30น. ปิดการประชุมสามัญประจำปี อาหารกลางวัน

13.30-15.00 น. วงเสวนาการทำงานพัฒนาสังคม ประสบการณ์ ความเห็น และข้อเสนอจากผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของคณะกรรมการบริหารหมดวาระ
จงเจริญ ศรแก้ว ดำเนินรายการ

15.00-15.15 น. อาหารว่าง

นครซูริกตามอัธยาศัย กับมัคคุเทศก์ของเครือข่าย ฯ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จุดนัดพบหน้าที่ประชุมเวลา 15.30 น.

1 อัมพิกา ฮูเบอร์ “โม”

2 นภาพร วัลเทอร์ “แจง”

3 สุมาลี ศรวิชัย “หมู”

4 ชมพูนุท ไทโซน “นุท”

อาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม

08.00 น. ผู้มาใหม่ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา
สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก

08.30-10.00 พิธีเปิดการประชุมและสัมมนา (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่าย ฯ กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานการประชุมและสัมมนากล่าวปราศรัย
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานการประชุมและสัมมนากล่าวปราศรัยและเปิดการสัมมนา
นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น กล่าวปราศรัย
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปราศรัย
ดร. โธมัส บวร์กค์ฮาร์ดท์ Dr. Thomas Burckhardt กงสุลกิติมศักดิ์ไทย ณ นครบาเซิล กล่าวปราศรัย
นาง โรซานนา ราธส์-คับปาย Rosanna Cappai ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการบูรณาการชีวิต ณ นครซูริก กล่าวต้อนรับ

10.10-10.40 อาหารว่าง

10.40-11.30 สิ่งควรทราบจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11.30-12.10 ดร. มาเรียนเธ สตาวริดู Dr. Marianthe (Mari) Stavridou หัวหน้าภาควิชาการจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาจิตสำนึกและความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน (Center for Corporate Responsability and Sustainability) มหาวิทยาลัยซูริก นำเข้าสู่การสัมมนา “Umweltschonend handeln in der Gesellschaft 4.0” ชีวิตสุนทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมยุค 4.0

12.10- 13.30 อาหารกลางวัน

13.30-15.30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ นวัตกรรมชีวิต One Life, Two Worlds “ ลงชื่อเลือกกลุ่มตั้งแต่ส่งใบสมัครเข้าร่วมประชุม ทางผู้จัดมีสิทธิ์โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ร่วมทุกกลุ่ม
เพื่อรวบรวมวิธีการบูรณาการชีวิตของท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ประสบการณ์ มาตรการเชิงรุกส่วนตัว จินตนาการ ข้อเสนอเชิงรุกต่อเพื่อนคนไทยและต่อทางการท้องถิ่น ข้อเสนอเชิงรุกสำหรับประเทศไทย จิตสาธารณะ

1 Integration ลีลาชีวิตในต่างแดน มาตรการการบูรณาการชีวิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต่างแดนและต่างวัฒนธรรม ประสบการณ์ ความสำเร็จและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ชมพูนุท ไทโซน

2 Sustainable Lifestyle การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน ในสังคมต่างแดนและสังคมไทย จะตอบแทนแผ่นดินอยู่ กตัญญูแผ่นดินเกิดได้อย่างไร ศรีสมร เมเยอร์

3 Virtual Communication สื่อสารในโลกเสมือนจริง พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี ช่องทางเข้าสู่ชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจ ทางสายใหม่ในต่างแดน ธัญกร เฟย์ทินแกร์

15.30-15.45 อาหารว่าง

15.45-16.30 ผู้แทนกลุ่มนำเสนอ กลุ่มละ 15 นาที

16.30 ปิดการสัมมนา

18.00-23.30 อาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค์ แต่งกายตามคำขวัญ “ถึงงบน้อย แต่ไม่ด้อยสวย”

แต่ละประเทศส่งการแสดงฉากสั้น ๆ จากตำนาน นิยาย เรื่องเล่า หรือเกร็ดเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบูรณาการชีวิตของคนไทยในแต่ละประเทศ ประเทศละประมาณ 5 นาที การแสดงดนตรีไทยจากนอร์เวย์ นาฏศิลป์จากไอซ์แลนด์ จับฉลากหางตั๋ว รางวัลแฟนซีความคิด (ลดเสียงและปิดประตูหน้าต่างหลัง 22.00)

23.30-24.00 ช่วยกันเก็บและจัดระเบียบ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม

08.00-ประมาณ 15.00 น. ทัศนศึกษาเมือง Stein am Rhein และน้ำตกไรน์ Rheinfall

ติดต่อผู้ประสานงาน

ฐิติพัฒน์ ชัยศักดิชาตรี “กร” arch,design@bluewin.ch / whatever_whenever
ชมพูนุท ไทโซน “นุท” chompunut.theisohn@bluewin.ch
ศรีสมร เมเยอร์ “ต้อย” s.j.meyer@bluewin.ch
มณฑิตา โมเซอร์ “หนิง” montita.moser@gmail.com
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ “นงลักษณ์” nonglaktrepp@bluewin.ch / +41 79 685 85 94
เครือข่ายฯ thaischule@yahoo.com

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาประจำปี 2562 / 2019

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(อังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประเทศ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Line ID Whatsapp ……………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กากบาทตามความประสงค์
เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
i ร่วมกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เลือกเพียงหนึ่งกลุ่ม

(    )  integration ลีลาชีวิตในต่างแดน
(    )  sustainable lifestyle การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน
(    )  virtual communication สื่อสารในโลกเสมือนจริง

(    )  ร่วมเดินเล่นที่ซูริกเย็นวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม นัดพบ 17.30 น. หน้าโรงแรม Ibis Budget Zürich City West
(    )  ร่วมงานสังสรรค์คืนวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีครึ่งราคา
(    )  ร่วมทัศนศึกษาวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 8.00-15.00 น. ผู้ใหญ่ ……………..คน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ……………คน
(    )  รับประทานอาหารมังสวิรัติ

(    )  พักที่ Ibis budget City West วันที่……… ถึงวันที่……… พฤษภาคม

(    )  ห้องเดี่ยว หรือ (    ) ห้องคู่ กับ……………………………………………………………………………………………………………..

(    )  พักที่อื่น (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….……….

ถ้าเดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม กรุณาแจ้ง

(    )  มาถึงที่ สนามบินซูริก เวลา…………………………………..เที่ยวบิน……………………………………………

(    )  มาถึงที่ สถานีรถไฟกลางซูริกเวลา ……………………………..จากเมือง…………………………………………….

ส่งใบตอบรับถึง twne.eu@gmail.com สำเนาถึง โสพิศ ทับทิม sophit.tubtim@gmail.com / เครือข่ายฯ thaischule@yahoo.com และคณะเจ้าภาพ s.j.meyer@bluewin.ch ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 /2019

Download ใบตอบรับการประชุม (Word)
Download ใบตอบรับการประชุม (PDF)

ที่พัก

ทางเครือข่ายฯสำรองห้องไว้จำนวน 40 ห้อง ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 / 2019 ที่
โรงแรม Ibis budget Zürich City West, Technoparkstrasse 2, 8005 Zürich
เป็นโรงแรมระดับประหยัด (มีคำว่า budget) ห้องไม่กว้างมาก เครื่องใช้มีเฉพาะสิ่งจำเป็นเท่านั้น ที่แขวนเสื้อจำกัด
ห้องเดี่ยวรวมอาหารเช้า คืนละ 100.00 CHF ฟรังก์สวิส +ภาษีเทศบาล 2.50 CHF ฟรังก์สวิสต่อคืน (รวมประมาณ 90 ยูโรต่อคืน)
ห้องคู่ เตียงคู่ รวมอาหารเช้า คืนละ 115.00 CHF ฟรังก์สวิส +ภาษีเทศบาล 2.50 CHF ฟรังก์สวิสต่อคืนต่อคน รวมประมาณ 105 ยูโรต่อคืน)
รอบ ๆ โรงแรมมีร้านอาหาร ซุบเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟ นอกจากนั้นยังมีโรงแรมระดับต่างๆในละแวกเดียวกันให้เลือกและติดต่อเอง เช่น Ibis Zürich City West (ไม่มีคำว่า budget) โรงแรม Novotel เป็นต้น

จองห้องด้วยตนเองโดยกรอกใบจองที่แนบมานี้ ไม่รับรองว่าจะมีห้องว่างถ้าจองหลังวันที่ 12 เมษายน 2562 / 2019

Download ใบจองโรงแรม (Word)
Donwload ใบจองโรงแรม (PDF)

ส่งโดยตรงถึงโรงแรม ทางเมล H3184@accor.com แฟกซ์ +41 (0)44 276 20 01 หรือทางไปรษณีย์ IBIS BUDGET Zürich City West, Technoparkstrasse 2, CH- 8005 Zürich พร้อมด้วยสำเนาถึง thaischule@yahoo.com แฟกซ์ +41 (0)81 254 74 28 (เครือข่ายฯต้องทราบเรื่องจองเพราะลงชื่อค้ำประกันไว้)

การเดินทาง

1 จากสนามบินซูริกถึง Ibis Budget Zürich City West ผ่านศุลกากรแล้วเดินตามทางไปสถานีรถไฟ ขึ้นรถไฟที่ขึ้นป้ายว่าจอดที่ Zürich HB (ส่วนมากรางที่ 3 หรือ 4) ต่อรถรางสาย 4 จากชานชาลาด้านริมแม่น้ำ (Bahnhofquai) ไปทาง Altstetten N ลงป้ายTechnopark เยื้องโรงแรม เดินต่ออีก 1 นาที ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินซูริกถึงโรงแรมประมาณ 30 นาที ค่าเดินทางราคาเต็มเที่ยวเดียว 6.80 ฟรังก์สวิส ตั๋ววันใช้ไป-กลับสนามบินและในเขตเทศบาลนครซูริกภายใน 24 ชั่วโมง 13.60 ฟรังก์สวิส

2 จากสถานีรถไฟกลางซูริก Zürich HB ถึง Ibis Budget Zürich City West ใช้เวลา 13 นาที ค่าเดินทางราคาเต็มเที่ยวเดียว 4.40 ฟรังก์สวิส ตั๋ววัน 8.80 ฟรังก์สวิส

Ibis Zürich City West หรือ Novotel Zürich City West อยู่ใกล้ๆ Ibis budget Zürich City West การเดินทางเหมือนกัน

จาก Ibis budget Zürich City West ไปยังที่ประชุม ศูนย์คริสตจักร เซ็นต์ โจเซฟ Pfarrei St. Josef, Röntgenstrasse 80
โดยรถราง จากสถานี Technopark ขึ้นรถรางสาย 4 (สุดทาง Bahnhof Tiefenbrunnen) ลงป้ายที่ 4 Quellenstrasse เดินตรงไป 110 เมตร ตามถนน Limmatstrasse เลี้ยวซ้ายตามแนวถนน Limmatstrasse ตรงไป 50 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนน Röntgenstrasse เดินต่อไปอีก 30 เมตร

โดยการเดิน ระยะทาง 1 กม. ใช้เวลา 13-15 นาทีเดินจากถนน Technopark ไป 60 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนน Schiffbaustrasse เดินตรงไป 350 เมตร ถึงถนน Josefstrasse เดินต่อไป 280 เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน Viaduktstrasse ตรงไป 190 เมตรเลี้ยวขวาเข้าถนน Heinrichstrasse ต่อไป 140 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนน Röntgenstrasse เดินไป 20 เมตรถนนจะโค้งไปทางขวา เดินต่อไปอีก 20 เมตร

ค่าเดินทางภายในซูริก (ราคาเต็ม)
ตั๋ววันรวมสนามบิน ราคา 13.60 ฟรังก์สวิส ต่อคน
ตั๋ววันในเขตเทศบาลนครซูริก ราคา 8.80 ฟรังก์สวิส ต่อคน
ตั๋วใช้ครั้งเดียวในเขตเทศบาล ราคา 4.40 ฟรังก์สวิส ต่อคน
(เครือข่ายฯจัดทำวิดีทัศน์แสดงการเดินทาง)

Ibis Zürich City West หรือ Novotel Zürich City West อยู่ใกล้ ๆ Ibis budget Zürich City West การเดินทางเหมือนกัน

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 8.00-15.00 น. โดยรถโค้ช มีอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่อง น้ำเปล่า ศึกษาภูมิประเทศ
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมือง ชไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein และศึกษาภูมิประเทศ ประวัติและตำนานของน้ำตกไรน์
Rheinfall (ไม่รวมค่าลงเรือตามอัธยาศัย) 8.00-ประมาณ 15.00 น.

รถแวะส่งผู้ที่จะเดินทางกลับวันนี้ที่สนามบินซูริก

Photo credit: Sven Scharr https://en.wikipedia.org/wiki/Rhine_Falls#/media/File:RheinfallSchaffhausen.JPG

Message us