ผู้หญิงและเอเจนซี่ (Women’s Agency)

ผู้หญิงต้องใช้ ‘สิทธิเสรี’ หรือ ‘การหยั่งรู้’ เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงสร้างอำนาจ บทบาทชายหญิง หน้าที่พลเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศและสาเหตุเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองอย่างยั่งยืน

Pok Sornkaew

30 ธันวาคม 2565

เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจ

การเลี้ยงลูกด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการเล่น การกิน กิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีและสร้างความรักผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก

นักเขียนรับเชิญ

18 ธันวาคม 2565
1 2 8
Message us