รายงาน

การประชุมสามัญประจำปี 2564/2021

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

โดยผ่านแอพพลิเคชั่นซูม

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564/2021

การประชุมจัดขึ้นทางซูม มีสมาชิก ตัวแทนภาคี กรรมการประเทศ ผู้ประสานงานประเทศ และกรรมการบริหาร เข้าร่วมจำนวน 43 ท่านจาก 14 ประเทศ

เนื่องจากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน สมาชิกส่วนหนึ่งจึงลงคะแนนรับรองวาระการประชุมต่าง ๆ มาล่วงหน้า คะแนนรวมที่ได้จึงมีจำนวนมากกว่าจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

วาระที่ 1 รายงานการประชุมสามัญทดแทนออนไลน์ปี 2020

 • ประธานนำเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2020 ดังปรากฏในหนังสือสารสตรีปี 2021 ในหน้า 50-55 โดยสรุปว่าผู้เข้าร่วมในครั้งนั้นมีจำนวน 51 คน จาก 13 ประเทศ เป็นภาคี 12 องค์กร ผู้เข้าร่วม 20 คนได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก เป็นจัดประชุมซูมครั้งแรกในธีม “ขอสืบสาน ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้” หรือ Nothing can stop us!
 • ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2021 รับรองร่างรายงานประชุมของปี 2020 จำนวน 54 คะแนน และ ไม่ออกเสียง 1 คะแนน

วาระที่ 2 รายงานการเงินปี 2020

 • เหรัญญิกนำเสนอรายงานการเงิน
 • ผู้ตรวจบัญชี คุณพยุงศรี และ คุณสหะ ให้ความเห็นต่อรายงานการเงิน และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการเงิน
 • สมาชิกตั้งข้อสังเกตเรื่องการปิดบัญชีเงินฝากที่สวิตเซอร์แลนด์และโอนเข้าบัญชีเงินฝากทรานสเฟอร์ไวส์ ควรมีการแสดงยอดในงบการเงินด้วย กก บห รับทราบ
 • ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการเงิน นับได้ 52 คะแนน และไม่ออกเสียง 6 คะแนน
 • สรุป ที่ประชุมฯรับรองรายงานการเงินประจำปี 2020

วาระที่ 3 ผลการปฏิบัติงานในปี 2563/2020 และแผนงานปี 2021-2022

 • รองประธานพินทุสร รายงานว่า เครือข่ายฯได้ทำงานด้านบริหารที่สำคัญสองงาน คือ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ออนไลน์) และจัดประชุมร่วมกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศ (ออนไลน์) อย่างละหนึ่งครั้ง
 • นอกจากนั้นยังมีกระชับความร่วมมือกับพันธมิตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับเชิญเป็นวิทยากร เช่น ThaiWISE, Noomi-Helamänniskan i Malmo คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ สมาคมช้างเผือก สมาพันธรัฐสวิส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บ้านหญิง เบอร์ลิน และ สมาคมธารา เยอรมนี
 • เลขานุการเครือข่ายฯได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ที่จัดโดยกระทรวง พม ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ผลงานอบรมออนไลน์ของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย อบรม “ป้องการการล่วงละเมิดเด็กทางเพศบนอินเตอร์เน็ต” “อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสา” อบรม “จิตอาสามือใหม่” และ บรรยาย “ความกตัญญูในมิติของการค้ามนุษย์ทางเพศ”
 • ผลงานจัดทำโครงการ ประกอบด้วย (ก) “โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อชุมชนไทยในยุโรป” ทุน พม (ข) การเสวนา “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป” (ค)  การอบรมวิธีใช้ซูมเบื้องต้นสำหรับสมาชิกเครือข่ายฯ รวม 7 ครั้ง และ (ง) การสอนทำหน้ากากผ้าด้วยการเย็บมือ โดยจิตอาสาฝรั่งเศส
 • ผลงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การตีพิมพ์และแจกจ่ายสารสตรีฉบับปี 2020 “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิต Savoir Vivre” การผลิตและอัพโหลดคลิปผลงานเครือข่ายฯจำนวน 9 คลิป (บรรยาย 3 ผลงานห้องเรียนตัดต่อวิดีโอ 2 ประชุมซูริก 1 ซีรี่ย์ก้าวที่แตกต่างทางอาชีพ 2 และ TWNE Photo Book 1) ขึ้นช่อง YouTube TWNE Channel และมียอดผู้ชมในยูทู้บในปีที่ผ่านมารวม 2,220 views
 • การเผยแพร่งานทาง TWNE Page ได้ขยายเปิด กลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป เพจมีผู้กดไลก์เพจ เพิ่ม 10.7 เปอร์เซ็นต์ จาก 6,499 ไลค์ (มกราคม 2020) เป็น 7,280 (เมษายน 2021) มีจำนวนโพสต์ 228 โพสต์ เฉลี่ยอาทิตย์ละ 4 โพสต์ โพสต์ยอดนิยม คือ ข้อมูล ข่าวสาร และภาพอินโฟที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด และ การประกวด “สิบยูโรโอ้โห น่าอร่อย”

Graphical user interface, application

Description automatically generated
 • ในส่วนของแผนงานเครือข่ายฯ ปี 2021-2022 ประกอบด้วย (1) งานฉลองครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ที่ อิตาลี (2) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2022 (2) E-meetings กับกระทรวง พม. (4) กิจกรรมสร้างสรรค์โดยภาคีสมาชิก (5) ซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ (ปี 2021 และ ปี 2022) (6) กิจกรรม TWNE Challenge เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชื่อมโยงคนไทยในยุโรป (ปี 2021 และ ปี 2022) และ (7) โครงการยกระดับภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีหญิงไทยในภาคธุรกิจนวดไทยในยุโรป (ปี 2022)
 • ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 รายชื่อกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศ ผู้สนับสนุน ผู้บริจาค และทีมงานสารสตรี

 • รองประธานจรรยา แจ้งรายชื่อกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศ ผู้สนับสนุน ผู้บริจาค และทีมงานสารสตรี พร้อมทั้งสมาชิกและภาคีใหม่ ดังปรากฏในหนังสือสารสตรีฉบับปี 2021 หน้า 4
 • ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 การแก้ไขระเบียบเครือข่ายฯ (ที่อยู่สำนักงานใหญ่)

 • ประธาน แจ้งเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนระเบียบเครือข่ายฯข้อที่ว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ให้ที่ประชุมพิจารณา
 • ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข นับได้ 59 คะแนน และไม่ออกเสียง 1 คะแนน
ระเบียบเดิมการขอเปลี่ยนแปลงเหตุผล
2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Thai Verein, Rheinau Schulhaus Zimmer 02, Sardonastr. 4, 7000 Chur, Switzerland2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2 Rue Eric Duffrechou, Mingot 65140 France  เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่อยู่ของประธาน

วาระที่ 6 การรับรองผู้ตรวจบัญชี

 • ประธานเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับรองผู้ตรวจบัญชีชุดปัจจุบันให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งสมัย
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสอง คือ
 • นางพยุงศรี กุลวงศ์ (เยอรมนี)
 • นายสหะ สาระพันธ์ (เนเธอร์แลนด์)
 • ที่ประชุมให้การรับรองผู้ตรวจบัญชีทั้งสอง นับได้ 56 คะแนน และไม่ออกเสียง 1 คะแนน

วาระที่ 7 เลือกประเทศเจ้าภาพการประชุมสามัญสมัยหน้า คือ สโลวีเนีย

 • เลขานุการแจ้งว่ามีประเทศที่สมัครเป็นเจ้าภาพสองประเทศ คือ สโลวีเนีย และ เยอรมนี
 • คุณพยุงศรี เชิญชวนให้สมาชิกเลือกประเทศเยอรมนี โดยจะใช้หัวข้อเรื่องการใช้ชีวิตวัยเกษียณในต่างแดน
 • คุณมนัสนันท์ เชิญชวนสมาชิกให้เลือกประเทศสโลวีเนีย โดยเสนอหัวข้อสิทธิของแม่หม้าย
 • ที่ประชุมลงคะแนนให้ประเทศสโลวีเนีย 47 คะแนน และให้ประเทศเยอรมนี 13 คะแนน
 • สรุป เจ้าภาพการประชุมสามัญประจำปี 2022 คือ ประเทศสโลวีเนีย และสถานที่ คือ กรุงลูบลิยานา (เมืองหลวง)

วาระอื่น ๆ

 • สมาชิกเสนอแนะว่า ประธานควรแจ้งที่ประชุมก่อนการลงคะแนนแต่ละอย่างว่า การลงคะแนนนั้น ๆ เป็นการลงแบบเปิดหรือแบบปิด
 • ที่ประชุมแสดงความยินดีกับบรรณาธิการสารสตรีและทีมงานที่จัดทำหนังสือสารสตรี ฉบับฉลองยี่สิบปีออกมาในเวลาอันสั้นและมีความสวยงามสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง
 • ประธานแจ้งว่าจะมีการจัดงานฉลองครบยี่สิบปีในพื้นที่ที่ประเทศอิตาลีช่วงปลายปี (วัน-เวลาจะเป็นไปมาตรการสาธารณสุข) และขอให้สมาชิกคอยติดตามข่าว

สรุปโดย จงเจริญ ศรแก้ว

ตรวจทานโดย อนุรักษ์ วีระเดชะ