รายงานสัมมนาปี 2018

Cover photo credit: https://www.pexels.com/photo/a-home-sweet-home-design-8580783/

สรุปสัมมนาประจำปี TWNE 2018

Home is…where the Heart is…

ฮัมบูร์ก 8-9 มิถุนายน 2018

การสัมมนามีผู้เข้าร่วม 112 คนจาก 12 ประเทศ

ฯพณฯ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำบทบาทต่างๆ ของผู้หญิงไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ สังคมโลกกำลังสูงวัย และสังคมอาเซียนและยุโรปก็ไม่มีข้อยกเว้น ประชากรสูงอายุมีประสบการณ์อันมีค่าที่สามารถแบ่งปันให้คนรุ่นหลังได้ ผู้เกษียณอายุชาวไทยในต่างประเทศที่ต้องการกลับบ้านพร้อมคู่สมรสจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้อย่างไร? พวกเขาต้องการอะไรและทางการไทยจะตอบสนองต่อสิ่งนี้อย่างไร? กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์มากกว่าสามารถสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเตรียมกลับบ้านได้

มร. สเตฟาน โครห์น กงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุลไทยในฮัมบูร์ก เน้นย้ำว่าโลกกำลังเล็กลง และสหภาพยุโรปก็ใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเดิม การเชื่อมต่อที่มากขึ้นผ่านการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ทำให้ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณค่าของคนรุ่นปัจจุบันสามารถถ่ายโอนไปยังคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร? ในขณะที่ผู้คนเปลี่ยนรุ่นไป แต่ปัญหาที่พบก็แทบไม่เปลี่ยนแปลง เราควรตั้งเป้าหมายที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่และมีส่วนร่วมในงานที่มีประโยชน์นี้

นายเลิศปัญญา บูรณะบรรณดิษฐ์ อธิบดีกรมสตรีและครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมีมากกว่า 1,100,000 คน และ 317,000 คนอาศัยอยู่ในยุโรป ในเยอรมนีเพียงประเทศเดียว มีคนไทยที่ลงทะเบียนมากกว่า 100,000 คน ผู้หญิงไทยประมาณ 44,000 คนที่มีคู่สมรสที่ไม่ใช่ชาวไทยและอาศัยอยู่นอกประเทศไทยและ 12,000 คนในราชอาณาจักร ผู้หญิงไทยในยุโรปถือเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งและจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวไทยในต่างประเทศจำนวนมากมีวิสัยทัศน์และเต็มไปด้วยความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่คนจำนวนมากอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบ เนื่องจากขาดความพร้อมและทักษะทางภาษา อาสาสมัครทางสังคมจึงมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการย้ายถิ่นอย่างราบรื่น การยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศเป็นหนึ่งในความพยายามของกระทรวงในการส่งเสริมเครือข่ายช่วยเหลือของไทยในต่างประเทศ

นายมนต์ชัย พัชนี อดีตกงสุลใหญ่และผู้อำนวยการกองคุ้มครองสงเคราะห์ชาวไทยในต่างประเทศ กล่าวถึงการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการป้องกันการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยกำหนดบทลงโทษสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่รับเด็กไปจากครอบครัวบ้านเกิดของตน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กคือหัวใจของเรื่องนี้ ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติไทย กฎหมายไทยระบุว่านายจ้างต่างชาติไม่สามารถรับสมัครแรงงานไทยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน การปฏิบัติในปัจจุบันขัดต่อสิ่งนี้

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ ผู้อำนวยการศูนย์รัตนภาเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ขอนแก่น นำเสนอวัตถุประสงค์และตัวอย่างกิจกรรมของศูนย์ มีศูนย์ดังกล่าวอยู่แปดแห่งในประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับครอบครัวชาวไทยและญาติของผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ศูนย์ยังมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมสตรีไทยที่มีทักษะชีวิตและการจ้างงานก่อนการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น

ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการคลินิกสตรีไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกด้านสถานการณ์และความเสี่ยงของสตรีไทยในการสมรสข้ามวัฒนธรรม การศึกษานี้อธิบายสี่ขั้นตอนของวิธีที่ผู้หญิงในหมู่บ้านแสวงหาความสัมพันธ์ในการสมรสกับผู้ชายที่ไม่ใช่ชาวไทย ขั้นตอนเหล่านี้ได้แก่ การหาคนที่ใช่ การทดลองใช้ชีวิตร่วมกัน การเตรียมตัวสำหรับชีวิตสมรส และการลงทุนในธุรกิจบางอย่าง พบว่าผู้หญิงไทยไม่ค่อยรู้จักคู่ของตัวเองดีและมีทักษะทางภาษาเพียงพอ พวกเขาไม่รู้ถึงสิทธิของตน กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายการแต่งงานและครอบครัว ฯลฯ 22% ของกลุ่มที่ศึกษา แต่งงานตอนอายุมากกว่า 50, 46% แต่งเมื่ออายุ 40-49, 31% แต่เมื่ออายุต่ำกว่า 39 ปี พวกเธอแต่งงานกับชาวอังกฤษ (25%), เยอรมัน (16%) และออสเตรีย (11%) ตามลำดับ ในบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ 83% เผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวบางรูปแบบ ในขณะที่ 10% รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง เนื่องจากพวกเธอเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเขตที่เป็นกลาง – ไม่ใช่ทั้งชุมชนที่มาจากพวกเขาหรือเธอ คู่รักที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านของคู่ชีวิตคนหนึ่งมักจะล้มเหลวในชีวิตสมรส

การสัมมนาดังกล่าวได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของการย้ายถิ่นกลับประเทศไทย มีการนำเสนอวิดีโอสารคดีสองเรื่อง

มีการประชุมอภิปรายสองรอบเพื่อสำรวจแง่มุมต่างๆ ของชีวิตหลังเกษียณอายุ ซึ่งรวมถึงคำถามเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ในครอบครัว เครือข่ายสังคม การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน การย้ายถิ่นฐาน การปรับตัวทางวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม การดูแลสุขภาพ การธนาคาร และข้อกังวลด้านการเงิน การสัมมนาจบลงด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันประสบการณ์ การสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงไทยควรและสามารถเตรียมตัวและคู่ของพวกเขาสำหรับการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย สรุป ความสำเร็จในการกลับบ้าน “ที่ซึ่งใจอยู่” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพและการเตรียมความพร้อมของทั้งคู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามัคคีและความยืดหยุ่นในการเอาชนะความยากลำบากที่อาจเข้ามาพร้อม ๆ กับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในบ้านใหม่ .

รายงานโดย

จงเจริญ ศรแก้ว ประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ

ทบทวนและแก้ไขโดย

นงลักษณ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่ายฯ

Message us