เดือน: พฤษภาคม 2560

#ดีต่อตา (สารสตรี ๒๐๑๗)

บางประเทศฉันก็ไปมาแล้วเป็น 10 ครั้ง แต่ก็มีมุมบางมุมที่ฉันยังไม่เคยเห็น เช่น ในกรุงปารีส ที่ไปบ่อยมากแต่ก็ยังเหมือนว่าจะเห็นอะไรไม่ครบถ้วน ลองมาอ่านมุมมองของคนอื่นบ้างก็ได้เห็นอะไรแตกต่าง

#ดีต่อใคร (สารสตรี ๒๐๑๗)

เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนยุค เปลี่ยนอุปนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ให้ไปในทิศทางคล้ายกันได้เกือบทั้งโลก อีก 10-20 ปีข้างหน้า อาจมีการบันทึกเรียกชื่อยุคนี้ว่า “ยุคเฟสบุ๊ค”

#ดีต่อใจ บารัค โอบามา (สารสตรี ๒๐๑๗)

ภาษาและคําพูดนั้นมีอํานาจ มีพลังจูงใจ การเขียนต้องเรียบเรียงถ้อยคําและความคิด ทําให้ค้นพบตนเองที่แท้จริง ถามตนเองว่าต้องการอะไร เชื่อมั่นในสิ่งใด และอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่มีคุณค่า

กำลังใจในวันที่อ่อนแอ (สารสตรี ๒๐๑๗)

มนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) ความต้องการนี้ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิด และเป็นความต้องการที่มีลําดับขั้นซึ่งมี 5 ขั้น และเมื่อแต่ละขั้นได้รับการตอบสนอง มนุษย์เราจะขยับความต้องการขึ้นไปอีกขั้น เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของมนุษย์

ผู้หญิงกับความรู้สึกผิด

เพื่อน ๆ เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ทำอะไรก็อยากให้ถูกใจ ถูกต้อง ถูกอารมณ์คนอื่น ครั้นพอไม่เป็นเช่นนั้น ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ เอาไปคิดเสียใจเป็นวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ผลลัพธ์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง และตัวเองก็คิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว